Algemene gebruiksvoorwaarden van napoleon-games.be

Artikel 1 – Uitgever van de Site

De uitgever van de Website "www.napoleon-games.be” is de onderneming:

NV Napoleon Games
Stationsstraat 162 a
9450 Haaltert

BE 0424-851-684 (BTW)
RPR Dendermonde (Rechtbank Koophandel)

Verder “napoleongames.be” of “NAPOLEONGAMES” genoemd.


Artikel 2 – Aangeboden diensten

2.1. NAPOLEONGAMES biedt spelers een wettelijk toegestane online-gokervaring (goedgekeurd door de Belgische Kansspelcommissie). Er kan gespeeld worden met of zonder financiële inzet.


Artikel 3 - Algemeen

3.1. De toegang tot en het gebruik van NAPOLEONGAMES is onderworpen aan onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden (verder de “Voorwaarden”). Door de website NAPOLEONGAMES te openen en te gebruiken aanvaardt iedere speler expliciet, onvoorwaardelijk en onherroepelijk dat hij of zij verbonden is door onderhavige Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere. Bovendien aanvaardt iedere speler dat hij of zij ook akkoord gaat met de voorwaarden betreffende sportweddenschappen

3.2. NAPOLEONGAMES behoudt zich het recht voor om onderhavige Voorwaarden, de toegang tot de Website, alsook hun inhoud op elk moment te wijzigen en bij te werken, zonder voorafgaandelijke waarschuwing. Ingeval van een belangrijke wijziging van onderhavige Voorwaarden worden de Cash Spelers, zoals gedefinieerd in artikel 4.2, hiervan per e-mail ingelicht.

3.3. Het feit dat NAPOLEONGAMES zich op een bepaald moment niet beroept op een bepaling van onderhavige Voorwaarden, kan op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als het verzaken aan het latere gebruik van diezelfde bepaling.


Artikel 4 – Inschrijving en deelneming aan de games

4.1. NAPOLEONGAMES is enkel toegankelijk voor personen ouder dan 21 jaar. Het is verboden om zich meerdere malen in te schrijven op NAPOLEONGAMES. De account van een speler mag niet worden overgedragen aan een derde en mag evenmin door een derde worden gebruikt.

4.2. NAPOLEONGAMES onderscheidt twee types van spelers: de gratis speler (verder “Gratis Speler”) en de cash speler (verder “de Cash Speler”).

 • a) De “Gratis Speler”: De Gratis Speler is hij of zij die voor het eerst NAPOLEONGAMES bezoekt. De Gratis Speler die wil deelnemen aan een spel, kan zich voorafgaandelijk registreren door een geldig e-mailadres, een naam als Gratis Speler en een wachtwoord op te geven maar deze registratie is niet noodzakelijk. De Gratis Speler kan de gratis games die worden aangeboden op NAPOLEONGAMES vrij uitproberen. Als de Gratis Speler beslist om deel te nemen aan een spel door een som geld te storten op zijn account en in te zetten, moet hij of zij zich registreren in overeenstemming met punt b) van dit artikel en wordt hij een “Cash Speler”.
 • b) De “Cash Speler”: Om deel te nemen aan games met geldelijke inzet dient de Cash Speler zijn of haar registratie met diens identiteitsgegevens te vervolledigen en zal de Kansspelcommissie hiervoor al dan niet haar goedkeuring verlenen. Deze identiteitsgegevens bestaan uit o.a. de naam, de voornaam, het adres, de geboortedatum, het e-mailadres, de betaalreferenties, enz. en tevens een eerste betaling op zijn NAPOLEONGAMES-rekening uit te voeren. Bij wijziging van wachtwoord, e-mailadres of bankreferenties, wordt een e-mail ter bevestiging verstuurd naar het inschrijvingsemail-adres van de Cash Speler. Indien er bij de invoer van het wachtwoord een fout gemaakt wordt, moet de Speler het visueel cryptogram oplossen die op het scherm verschijnt. De Cash Speler mag deelnemen aan alle games die NAPOLEONGAMES aanbiedt en geld inzetten in het kader van de spelen waaraan hij of zij deelneemt. Hiervoor beschikt elke Cash Speler over een account op NAPOLEONGAMES (zie Artikel 7 – Beheer van de accounts). Om deel te nemen aan de games moet de Cash Speler vooraf een spel en inzet kiezen, in overeenstemming met artikel 4.3. De Cash Speler kan altijd deelnemen aan gratis gamesessies om te oefenen. Er dient geen geld te worden ingezet voor deze oefengames.

4.3. Een gamesessie wordt als volgt bepaald: De Cash Speler speelt een spel door volgende parameters te definiëren: - het type spel te kiezen - de inzet te bepalen - al dan niet een bepaalde gok te doen (bijvoorbeeld een nummer bij een roulette kiezen of een spelstrategie aan te nemen) of gewoon door op start te duwen en het resultaat af te wachten


Artikel 5 – Inzet en winst

5.1. Om deel te nemen aan de spelen moet de Cash Speler bij het begin van elk spel een bepaalde som inzetten. In overeenstemming met artikel 8.2. van onderhavige Voorwaarden, staat NAPOLEONGAMES in voor het beheer van winst en verlies op de account van de Cash Speler, die NAPOLEONGAMES hiertoe uitdrukkelijk mandateert. De Cash Speler laat NAPOLEONGAMES bijgevolg toe om de inzet die hij in het kader van een spel doet, van zijn account te debiteren en/of om zijn account te crediteren met de winst die de Cash Speler behaalt. Indien de account van de Cash Speler niet solvabel is, kan de Cash Speler niet deelnemen aan een nieuw spel. NAPOLEONGAMES behoudt zich het recht voor om het bedrag van de individuele of collectieve inzet per spel en/of per dag of per maand te beperken.

5.2. Na afloop van een spel wordt de Cash Speler onmiddellijk ingelicht over het resultaat.

5.3. Indien een gamesessie onderbroken zou worden vóór het einde van de partij door toedoen van de Cash Speler of door een technisch probleem, worden winst en verlies gecommuniceerd met de speler via een bericht op de site. Het technische verslag van het verloop van het spel zal gelden als enige bewijs en kan niet ter discussie gebracht worden.

5.4 Indien een spel onderbroken zou worden vóór het einde van de partij door een technische fout van NAPOLEONGAMES, stort NAPOLEONGAMES de inzet terug op de account van de spelers. Ook hier geldt het technische verslag van het verloop van het spel als enig bewijs.

5.5. NAPOLEONGAMES behoudt zich het recht voor om een speler uit te nodigen naar zijn kantoren of elke andere plaats om eventuele winsten in ontvangst te nemen.

5.6 Voor Veldrijden behoudt NAPOLEONGAMES het recht om maximum € 1500 netto winst uit te betalen per renner per wedstrijd.


Artikel 6 – Gamereglementen en wijziging

6.1. Met het oog op de evoluties van de Website en/of haar exploitatie houdt NAPOLEONGAMES zich het recht voor om het reglement van de games of diensten die op de Website worden aangeboden op elk moment eenzijdig en zonder voorafgaandelijke waarschuwing te wijzigen. In dat geval zijn de wijzigingen onmiddellijk tegenstelbaar aan de deelnemer vanaf het begin van diens eerste nieuwe sessie na bekendmaking van de nieuwe bepalingen op de Website.

Elke Cash Speler wordt bij het inloggen op NAPOLEONGAMES of via elk ander middel, meer bepaald elektronisch, ingelicht over belangrijke wijzigingen aan het reglement en hij wordt uitgenodigd om de bepalingen van het nieuwe reglement te lezen en te aanvaarden. Indien de Cash Speler het nieuwe reglement niet aanvaardt, moet hij dit via e-mail meedelen aan NAPOLEONGAMES (support@NAPOLEONGAMES.be). In dat geval leidt de weigering tot de onmiddellijke afsluiting van zijn account, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige (schade)vergoeding. De Cash Speler heeft het recht om de bedragen van zijn account te innen.

6.2. Het is strikt verboden om de werking van de aangeboden spelen te veranderen of te beïnvloeden of dit te proberen via welk middel ook, meer bepaald om de resultaten, de onpartijdigheid of elk bepalend element van een sessie te veranderen. Het is eveneens verboden om de toegankelijkheid tot de Website te verstoren of dit te proberen via welk middel ook. De spelers verbinden zich ertoe zich te onthouden van manipulaties of communicaties onder spelers die de gelijkheid van de spelers in het gevaar zouden brengen.


Artikel 7 - Beheer van de accounts

7.1. Elke Cash Speler heeft een account op NAPOLEONGAMES die hij aangemaakt heeft bij zijn inschrijving. De sommen die op de account worden gestort, kunnen enkel worden gebruikt om deel te nemen aan spelen van NAPOLEONGAMES.

 

7.2. NAPOLEONGAMES beheert de winst en het verlies op de account van de Cash Speler die NAPOLEONGAMES hiertoe uitdrukkelijk mandateert. Bij elke gamesessie wordt de account van de Cash Speler door NAPOLEONGAMES gedebiteerd of gecrediteerd met het bedrag dat de Cash Speler verloren of gewonnen heeft. Wanneer het bedrag op de account op nul staat, moet de Cash Speler zijn account crediteren alvorens te kunnen deelnemen aan een nieuwe sessie. De speler kan geld opnemen van zijn account, mits hij onderstaande Voorwaarden naleeft.

 

7.3. De Cash Speler heeft altijd een toegangsrecht tot zijn account om de staat van de transacties te controleren.

7.4. De Cash Speler kan geld van zijn account laten uitbetalen indien hij dat wenst. De uitbetalingen gebeuren uitsluitend via overschrijving of indien NAPOLEONGAMES dit wenst door een afspraak te maken op de kantoren van NAPOLEONGAMES of elke andere plaats. NAPOLEONGAMES schrijft de bedragen alleen over naar de Europese bankrekening die de Cash Speler bij zijn inschrijving of op de uitbetalingsaanvraag meedeelt. NAPOLEONGAMES controleert de identiteit van de houder van de account die hem wordt meegedeeld niet systematisch. De overschrijving wordt ten laatste 10 werkdagen na het verzoek van de Cash Speler uitgevoerd. Het minimumbedrag voor een uitbetaling bedraagt € 10,00, behalve in het geval van een afsluiting van een account.

 

7.5. NAPOLEONGAMES is gemachtigd om veiligheidscontroles uit te voeren alvorens een overschrijving uit te voeren. In dat geval moet de Cash Speler op verzoek van NAPOLEONGAMES een schriftelijk verzoek tot uitbetaling van het geld op zijn account overhandigen, met vermelding van zijn bankgegevens en aangevuld met een kopie (recto/verso) van zijn identiteitsdocumenten. Indien dit niet overeenstemt met de identiteit die werd geregistreerd op de website kan de betaling niet doorgaan.

 

7.6. Om de beveiliging van de geldtransfers van de NAPOLEONGAMES account van een Cash Speler naar zijn eigen bankaccount te optimaliseren, verbindt NAPOLEONGAMES zich ertoe volgende maatregelen te treffen wanneer de speler zijn persoonsgegevens als volgt wijzigt:

 

 • 1. De wijziging van het nummer van de bankaccount van een Cash Speler, begunstigde van een geldtransfer afkomstig van de NAPOLEONGAMES-account van de speler, geeft aanleiding tot:
  • a. de verzending van een e-mail ter bevestiging hiervan naar het e-mailadres dat de Cash Speler heeft meegedeeld;
  • b. de verzending van een bericht via de website, met dien verstande dat dit bericht niet mag worden gewist gedurende een periode van 30 dagen;
  • c. de onmogelijkheid om een geldtransfer te vragen gedurende 15 kalenderdagen na de wijziging van het accountnummer.
 • 2. De wijziging van het e-mailadres dat de speler heeft meegedeeld, met dien verstande dat een speler zijn e-mailadres maar éénmaal kan wijzigen om de 15 werkdagen of kalenderdagen, geeft aanleiding tot:
  • a. de verzending van een e-mail ter bevestiging naar beide betrokken e-mailadressen (het oude en het nieuwe);
  • b. de verzending van een bericht via de website, met dien verstande dat dit bericht niet mag worden gewist gedurende een periode van 30 dagen;
  • c. het onvermogen om het nummer van de bankaccount van de begunstigde te wijzigen gedurende een periode van 15 kalenderdagen
 • 3. De wijziging van het wachtwoord dat toegang verleent tot de account op NAPOLEONGAMES geeft aanleiding tot:
  • a. de verzending van een e-mail ter bevestiging naar het e-mailadres dat de speler heeft meegedeeld;
  • b. de verzending van een bericht via de website, met dien verstande dat dit bericht niet mag worden gewist gedurende een periode van 30 dagen.

7.7. NAPOLEONGAMES behoudt zich het recht voor om de account van een Cash Speler af te sluiten, zonder verantwoording en naar eigen goeddunken, indien er gedurende 6 maanden geen activiteit was op zijn account.

7.8. NAPOLEONGAMES behoudt zich het recht voor om transactiekosten van € 2,00 aan te rekenen op elke bankverrichting. Deze administratieve kosten moeten alle kosten dekken die worden gemaakt om de beveiliging van geldtransfers tussen een rekening van NAPOLEONGAMES en een bankrekening te optimaliseren. Deze kosten dekken niet de eventuele bankkosten die elke bank aan zijn klanten kan vragen, meer bepaald de Cash Spelers.

7.9. NAPOLEONGAMES behoudt zich het recht voor om de kosten voor het storten van geld op hun accounts bij NAPOLEONGAMES aan de Cash Spelers aan te rekenen.

7.10. Bepaalde dienstverleners zijn in staat om de overschrijvingen op de rekening van NAPOLEONGAMES te limiteren.


Artikel 8 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

8.1. Om te kunnen deelnemen aan de spelen en wedstrijden die op de Website NAPOLEONGAMES worden aangeboden, delen de Gratis Spelers en de Cash Spelers persoonsgegevens mee aan NAPOLEONGAMES. De aldus meegedeelde gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzicht van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet). De onderneming HEDO NV, met maatschappelijke zetel te 9450 Haaltert, België, Stationsstraat 162 a, is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

8.2. De ingezamelde gegevens worden enkel en alleen voor volgende doeleinden verwerkt:

 • 1. Het administratieve beheer van de activiteiten van de Gratis Spelers en van de Cash Spelers, eventueel door informatie op te vragen bij de Kansspelcommissie ter goedkeuring dat de speler mag deelnemen aan de kansspelen;
 • 2. Het beheer van de Website NAPOLEONGAMES, de informatie en de optimalisering van de kwaliteit van de aangeboden diensten of van gelijkaardige diensten;
 • 3. De mededeling aan de Cash Spelers en de Gratis Spelers van informatie over de nieuwe diensten van NAPOLEONGAMES, over rechtstreeks marketingacties op voorwaarde dat de Gratis Speler of de Cash Speler zijn specifieke instemming voor dit type communicatie heeft gegeven door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken.

8.3. De ingezamelde persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van de doeleinden die in onderhavige Voorwaarden staan. De Gratis Speler of de Cash Speler kan op elk moment vragen om geen mails meer te ontvangen van NAPOLEONGAMES en zich verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing door zijn verzoek via e-mail te sturen naar support@napoleongames.be.

8.4. In overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzicht van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet), beschikken de Gratis Spelers of de Cash Spelers bij NAPOLEONGAMES over een recht op toegang en rechtzetting van hun persoonsgegevens. Hiertoe kunnen de Gratis Spelers of de Cash Spelers hun gegevens rechtstreeks wijzigen op de site onder ‘Persoonsgegevens’, onder ‘My account’.


Artikel 9 - Persoonlijke toegangscode

9.1. Enkel de Gratis Spelers en Cash Spelers die een vertrouwelijke toegangscode (naamsgebonden) hebben mogen deelnemen aan de kansspelen die online werden geplaatst. De Gratis Speler en de Cash Speler zijn verantwoordelijk voor de toegang tot en het gebruik dat ze maken van NAPOLEONGAMES. De Gratis Speler en de Cash Speler vergewissen zich er dan ook van dat niemand anders toegang heeft tot de site met hun persoonlijke toegangscode. Indien de Gratis Speler of de Cash Speler kennis heeft van het feit dat een andere persoon met zijn persoonlijke code toegang heeft tot NAPOLEONGAMES, licht hij NAPOLEONGAMES hiervan onmiddellijk in per e-mail op volgend adres: support@napoleongames.be.

9.2. De Gratis Speler en de Cash Speler zijn verder volledig en alleen verantwoordelijk voor elke activiteit onder hun toegangscode. NAPOLEONGAMES is niet verantwoordelijk voor verlies of schade die de Gratis Speler en de Cash Speler zouden hebben opgelopen door het ongeoorloofde gebruik van hun toegangscode door derden, zelfs indien de Gratis Speler en de Cash Speler daar niet van op de hoogte waren.

9.3. NAPOLEONGAMES behoudt zich het recht voor om de toegang tot NAPOLEONGAMES te ontzeggen aan elke Gratis Speler of Cash Speler die onderhavige algemene Voorwaarden niet respecteert en om de administratieve kosten voor de afsluiting van een account NAPOLEONGAMES aan te rekenen.

9.4. De partijen aanvaarden dat de voorlegging door NAPOLEONGAMES van de registraties op zijn servers van het gebruik van de website, en meer bepaald van de toegangscode op naam die werd toegekend aan de Gratis Speler of de Cash Speler, bij geschil bewijskracht heeft tussen de partijen.


Artikel 10 - Intellectuele eigendom

10.1. De website NAPOLEONGAMES en alle rechten ter zake zijn de exclusieve eigendom van NV Hedo of zijn partners. Deze elementen vormen creaties die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en meer bepaald door het auteursrecht. De merken, logo’s, grafische vormgeving, foto’s, animaties, video’s, teksten en andere onderscheidende tekens op de site zijn de intellectuele eigendom van NAPOLEONGAMES of zijn partners. Ze mogen dus niet worden gereproduceerd, gebruikt of afgebeeld zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van NAPOLEONGAMES en dit, op straffe van rechtsvervolging. Elke ongeoorloofde reproductie van deze elementen maakt namaak uit en is onderworpen aan strafrechtelijke sancties.

10.2. De creatie van een hyperlink naar de onthaalpagina van de website, met uitzondering van elk ander adres, is toegelaten op voorwaarde dat deze link niet schadelijk is voor NAPOLEONGAMES en behoudens andersluidend bericht van NAPOLEONGAMES. Elke hyperlink naar een interne pagina van de Website is verboden, behoudens de voorafgaande en schriftelijke toelating van NAPOLEONGAMES.


Artikel 10 bis - Aanbiedingen van partners

Op het moment van de registratie krijgt de Gratis Speler en de Cash Speler het aanbod om promoties van onze partners te ontvangen. Om aan te geven of men dit wil of niet, vinkt men het vakje naast de volgende zin (of een variatie op deze zin) al dan niet aan: “Ik wil aanbiedingen van partners van NAPOLEONGAMES ontvangen”.

Uw persoonlijke informatie kan dan worden meegedeeld aan onze partners met het oog op de elektronische verzending van aanbiedingen. U kunt uw voorkeuren op elk moment wijzigen via de links onderaan de Newsletter die u ontvangt. U kunt ook vragen om van deze lijsten te worden geschrapt via een verzoek op het adres: support@napoleongames.be.


Artikel 11 – Uitschrijving:

11.1. De Gratis Speler of de Cash Speler kan zich op elk moment uitschrijven uit NAPOLEONGAMES, in overeenstemming met onderhavig artikel. De bedragen die op de account van de Cash Speler staan, moeten door de Cash Speler zelf worden gesoldeerd.

11.2. NAPOLEONGAMES behoudt zich het recht voor om de account van een Gratis Speler of van een Cash Speler op elk moment te schrappen, mits een voorafgaandelijke kennisgeving minstens twee weken op voorhand, betekend per e-mail. NAPOLEONGAMES heeft steeds het recht om de account onmiddellijk te schrappen (zelfs in de loop van een sessie) bij niet-naleving of verdenking van niet-naleving van onderhavige Voorwaarden, meer bepaald bij fraude in een game. In dat geval heeft NAPOLEONGAMES een retentierecht op de sommen die op de account van de Cash Speler staan om de eventuele administratieve kosten en de eventuele schadevergoeding die hij verschuldigd is, te innen.


Artikel 12 – Beperking van de aansprakelijkheid

12.1. De informatie op de Website wordt regelmatig aangepast en gecontroleerd. NAPOLEONGAMES kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor het onrechtmatig gebruik dat de Gratis Spelers of de Cash Spelers rechtstreekse of onrechtstreekse maken van zulke informatie met miskenning van onderhavige Voorwaarden. NAPOLEONGAMES wijst elke aansprakelijkheid ter zake af en biedt geen enkele waarborg betreffende de diensten die via de website worden aangeboden.

12.2. NAPOLEONGAMES kan evenmin de permanente beschikbaarheid, zonder fouten noch onderbreking, verzekeren van alle functies van de website; noch de onmiddellijke rechtzetting van fouten, noch de totale afwezigheid van virussen of andere schadelijke elementen op de Website en op de infrastructuur waarop de site wordt aangeboden. Er kunnen tijdelijke beperkingen zijn ten gevolge van technische problemen zoals de onderbreking van de telecommunicatie, programmafouten of materiële problemen, enz. NAPOLEONGAMES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, roerend of onroerend) ten gevolge van deze tijdelijke beperkingen, noch in verband met het gebruik van de website of het onvermogen om de website te gebruiken. De Gratis Spelers en de Cash Spelers zijn trouwens zelf verantwoordelijk voor het upgraden van hun hardware, hun software en hun toegang tot het Internet.

12.3. NAPOLEONGAMES behoudt zich het recht voor om een of meerdere van de games die op de website worden aangeboden, op elk moment en zonder waarschuwing te onderbreken of op te schorten, zonder verantwoording hiervoor te moeten afleggen. In dat geval kan NAPOLEONGAMES helemaal niet aansprakelijk worden gesteld zodat de Cash Spelers op geen enkele manier aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding.

12.4 Hyperlinks. De Website kan links bevatten naar websites die niet van NAPOLEONGAMES zijn. Deze laatste kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website, noch voor de gevolgen van de toegang tot en/of het gebruik van deze websites.

12.5 NAPOLEONGAMES kan in geen geval gehouden zijn tot het betalen van een schadevergoeding bij faillissement van de bank(en) bij wie NAPOLEONGAMES accounten heeft voor de exploitatie van de website NAPOLEONGAMES.


Artikel 13 – Nietigheid van een beding

De nietigheid, het verval of het niet-uitvoerbare karakter van alle of een deel van de voorgaande bepalingen, leidt nooit tot de nietigheid van onderhavige algemene Voorwaarden in hun geheel. De geheel of gedeeltelijk nietige, vervallen of niet-uitvoerbare bepaling wordt verondersteld niet geschreven te zijn. NAPOLEONGAMES verbindt er zich toe deze bepaling te vervangen door een andere bepaling die dezelfde functie vervult, in de mate van het mogelijke.


Artikel 14 – Geldend recht en bevoegde rechtbanken

Elk geschil betreffende de Website of het gebruik ervan wordt uitsluitend geregeld door het Belgisch recht. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd. De geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van onderhavige algemene Voorwaarden worden geregeld door het Belgisch recht en vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken waaraan de partijen zich met onderhavige onderwerpen.


In geval deze algemene voorwaarden moeten worden vertaald naar een andere taal, prevaleert de Nederlandse versie in geval van conflict tussen de vertaling en de Nederlandse versie.