Reglement Bonus & Loyalty

Artikel 1 – Definities

Bonus

Een geldelijk bedrag dat wordt toegevoegd aan de Spelersrekening onder voorwaarden en dat nog niet is omgezet. Het omzetten van Bonussen gebeurt door deze in te zetten op de aangeboden Kansspelen of Weddenschappen overeenkomstig de Omzetfactor.

Free bet

Een gratis/risicoloze weddenschap die wordt toegekend aan de Speler onder bepaalde voorwaarden.

Free Rounds

Gratis speelrondes in Online Casino games die worden toegekend aan de Speler onder bepaalde voorwaarden. Winsten behaald uit Free Rounds worden altijd uitgekeerd in bonusgeld.

Gift Bonus

Bonus die geen creditering van de Spelersrekening door de Speler vereist en die in geval van Inzet wordt gedebiteerd van de Spelersrekening wanneer deze geen Echt Geld meer bevat. 

Loyalty Level

Een niveau in het loyalty systeem tot dewelke de Speler kan behoren. Dit niveau wordt bepaald door de Inzetten door de Speler.

Loyalty Meter

Een teller die, indien actief, toeneemt naarmate de geaccepteerde Inzetten van de Speler.

Loyalty Rekening

Een rekening waarin de geïnde bedragen van de Loyalty Meters worden verzameld.

Omzetfactor

De Omzetfactor is het aantal keer dat de Bonus moet worden ingezet voordat de Bonus volledig kan worden uitbetaald aan de Speler.

Segment

Een categorie waartoe een bepaald Loyalty Level behoort.

Stortingsbonus

Bonus die verkregen wordt na een creditering van de Spelersrekening door de Speler.

Artikel 2 – Bonussen

Bonussen kunnen enkel ingezet worden op de NetEnt GAMES en volgende kansspelen van NAPOLEONGAMES: Dice Spinner, Jackpot Spinner, Multi Jackpot Fruits, Multi Jackpot Dice, Napoleon Jackpot, Viva Las Vegas, DragonRolls, Scatter Magic, Hot Mexican Dice, Gold Spinner, Open The Box, Dynamite Dice, Reel Cash, Napoleon Dice en Royal Flush.

Bonussen hebben een beperkte geldigheidsduur van 6 maand, behoudens indien dit anders werd aangegeven bij het verkrijgen van de betrokken bonus.

 

Indien er binnen de geldigheidsduur, met aanvang op het ogenblik van het verkrijgen van de Bonus op de Spelersaccount, geen inzet werd geplaatst met (een deel van) de betrokken Bonus vervalt de Bonus en/of het ongebruikte deel van de Bonus onherroepelijk en zonder mogelijkheid tot verzet, met verlies van alle rechten voor de Bezoeker en diens rechtsopvolgers, waarmee iedere Bezoeker zich uitdrukkelijk akkoord verklaard.   

Er bestaan twee soorten bonussen :

Gift Bonus

Stortingsbonus 

Bonussen en hun uitvoeringsmodaliteiten worden eenzijdig vastgelegd en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden door Napoleon Games. Bonussen worden aangeboden zonder verplichte regelmaat en zonder dat dit voor enige Bezoeker als een verworven recht kan worden beschouwd.

Bonussen kunnen slechts ingezet worden bij een Kansspel nadat deze geactiveerd zijn door de Bezoeker door middel van een SMS-bevestiging. Eén gsm-nummer kan door de Bezoeker slechts voor één Spelersaccount worden aangewend. Indien NAPOLEONGAMES vaststelt of redelijkerwijze kan vermoeden dat één gsm-nummer voor meerdere Spelersaccounts wordt gebruikt, behoudt zij zich het recht voor om deze Spelersaccounts te blokkeren of te herroepen, het bonusgeld, Free Bets en/of andere promoties van de Spelersrekening af te houden en de aanwezige gelden op de Spelersrekening te blokkeren, zonder dat de Bezoeker hier enig recht op kan laten gelden.

Bonussen kunnen niet worden uitbetaald alvorens deze worden omgezet. Het omzetten van Bonussen gebeurt door deze in te zetten overeenkomstig de Omzetfactor en het soort Bonus. Een Bonus kan gedeeltelijk worden omgezet in schijven van 1 euro. Indien de Speler verschillende Bonussen ontvangt in hetzelfde Segment, worden deze gecumuleerd en omgezet volgens eenzelfde Omzetfactor. Indien de Speler verschillende Bonussen ontvangt in verschillende Segmenten, worden deze afzonderlijk beschouwd en zullen de Bonussen behaald in het laagste Segment bij voorrang worden omgezet. Bonussen in een bepaald Segment kunnen niet worden omgezet, indien er nog Bonussen bestaan in een lager Segment.

Een Giftbonus wordt gekenmerkt door twee factoren : het bedrag en de Omzetfactor. Het bedrag wordt bepaald per Giftbonus door NAPOLEONGAMES. De Omzetfactor is afhankelijk van het Segment waarin de Speler zich bevindt, op het moment dat de Giftbonus aan hem wordt toegekend. De Omzetfactor van een (verkregen) Bonus wijzigt niet, ook niet wanneer de Speler van Segment verandert.

Indien een Speler een uitbetaling van zijn Spelersrekening aanvraagt, verdwijnen alle bonussen (die nog niet zijn omgezet) van de Spelersrekening. Deze kunnen niet langer gerecupereerd worden vanaf het ogenblik dat de uitbetaling is aangevraagd ongeacht ze later al dan niet wordt uitgevoerd.

Winsten voortvloeiend uit inzetten die werden gedaan met eigen gelden van de Speler kunnen worden gebruikt om de Omzetfactor te behalen.

Bonussen kunnen door NAPOLEONGAMES te allen tijde worden omgezet in alternatieve loyaltyvergoedingen indien de omstandigheden dit vereisen. Iedere Bezoeker verklaart zich akkoord dat zijn/haar verkregen Bonussen worden omgezet indien dit geen substantieel nadeel vormt voor de Bezoeker.

 

Een Inzet wordt steeds geplaatst met eigen financiële middelen van de Speler indien deze aanwezig zijn op de Spelersrekening en slechts indien er niet voldoende eigen financiële middelen beschikbaar zijn wordt de Inzet geplaatst met Bonussen. 

Artikel 3 – Free Bets

Free Bets kunnen enkel ingezet worden op Weddenschappen van NAPOLEONGAMES.

Free Bets hebben een beperkte geldigheidsduur van 6 maand, behoudens indien dit anders werd aangegeven bij het verkrijgen van de betrokken Free Bet.

 

Indien er binnen de geldigheidsduur, met aanvang op het ogenblik van het verkrijgen van de Free Bet op de Spelersaccount,  geen inzet werd geplaatst met de betrokken Free Bet vervalt deze onherroepelijk en zonder mogelijkheid tot verzet, met verlies van alle rechten voor de Bezoeker en diens rechtsopvolgers, waarmee iedere Bezoeker zich uitdrukkelijk akkoord verklaard.   

Free Bets worden toegekend aan de Speler die overeenkomstig het desbetreffende Reglement een actie uitvoert die voldoet aan de voorwaarden gesteld door NAPOLEONGAMES voor het verkrijgen van een Free Bet.

De Free Bet kan door de Speler geplaatst worden op een Weddenschap, zonder dat dit gecombineerd kan worden met reëel geld van de Spelersrekening. De Free Bet dient voor het integrale bedrag ingezet te worden op één Weddenschap.  Enkel de winsten (exclusief de Inzet) die door de Speler worden behaald met een Free Bet worden toegevoegd aan de Spelersrekening.

Het aantal beschikbare Free Bets kan worden teruggevonden bij de lopende wedcoupons van de Speler. Indien de Speler overeenkomstig een Reglement een mogelijkheid heeft bekomen tot het verkrijgen van een Free Bet, zal deze Free Bet slechts effectief worden toegekend indien de Speler aan de bepaalde actievoorwaarden uit het betreffende Reglement voldoet. Deze mogelijkheid en het aantal openstaande mogelijkheden verschijnen niet bij de lopende wedcoupons en zal aan de Speler  worden meegedeeld in afzonderlijke communicatie, bv. via mail. 

Free Bets en hun uitvoeringsmodaliteiten worden eenzijdig vastgelegd en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden door Napoleon Games. Free Bets worden aangeboden zonder verplichte regelmaat en zonder dat dit voor enige Bezoeker als een verworven recht kan worden beschouwd.

Free Bets kunnen door NAPOLEONGAMES te allen tijde worden omgezet in alternatieve loyaltyvergoedingen indien de omstandigheden dit vereisen. Iedere Bezoeker verklaart zich akkoord dat zijn/haar verkregen Free Bets worden omgezet indien dit geen substantieel nadeel vormt voor de Bezoeker.

De Inzet die gebeurt door middel van Free Bets, telt niet mee voor acties waarmee Free Bets kunnen gewonnen worden of voor het systeem van Loyalty. 

Artikel 4 -  Loyalty

Elke Speler neemt automatisch deel aan het loyalty systeem van NAPOLEONGAMES. De Speler behoort tot een Loyalty Level in functie van zijn geaccepteerde Inzetten en degeneratie. Ongeldig verklaarde of geannuleerde Inzetten worden niet meegeteld voor het loyalty systeem. De Inzet die wordt gedaan door middel van een Free Bet, telt niet mee voor het loyalty systeem gezien het virtueel geld betreft. 

Bij het in werking treden van het loyalty systeem - 20/05/2014 - start elke Speler in het laagste Loyalty Level. Het loyalty systeem wordt eenzijdig vastgelegd en kan ten allen tijde gewijzigd of stopgezet worden door NAPOLEONGAMES. De voortgang van de Speler in het loyalty systeem is ten allen tijde consulteerbaar op zijn/haar Spelersaccount.

Het loyalty systeem is onderhevig aan degeneratie. De degeneratie zorgt ervoor dat de voortgang dagelijks wordt verminderd met 0,33% van het totaal dat vereist is voor het bereiken van het Loyalty Level waarin de Speler zich op dat moment bevindt.

De Speler bereikt een hoger Loyalty Level wanneer hij de ondergrens van het volgend Loyalty Level bereikt. De Speler blijft dit Loyalty Level behouden zolang hij/zij meer dan 80% van de ondergrens van het huidig Loyalty Level behoudt.

Bij het bereiken van een Loyalty Level dat tot een hoger of lager Segment behoort, worden alle Bonussen die uitgereikt worden aan de Speler bepaald door de voorwaarden van het nieuwe (hogere of lagere) Segment. De voorwaarden van reeds verkregen Bonussen blijven ongewijzigd.

Loyalty Meters zijn toegankelijk binnen het Segment, of lagere Segmenten, waartoe de Speler behoort. Elke Speler kan slechts 1 Loyalty Meter tegelijk activeren. Een Loyalty meter heeft 2 checkpoints en een eindpunt. Eens de Speler een checkpoint heeft bereikt, kan hij opteren om het overeenkomstig bedrag te innen. Het geïnde bedrag wordt toegevoegd aan de Loyalty Rekening van de Speler. Zodra de Loyalty Meter vol is, wordt het eindpunt bereikt en wordt het overeenkomstig bedrag automatisch toegevoegd aan zijn Loyalty Rekening en wordt de Loyalty Meter op 0 gezet.

De Loyalty Rekening is een Rekening waarin de geïnde bedragen van de Loyalty Meters worden verzameld. De Speler kan op elk moment het bedrag, geheel of gedeeltelijk, van deze Loyalty Rekening toevoegen aan zijn Spelersrekening.

Zodra de Speler naar een lager Segment terugvalt, wordt automatisch de bijhorende Loyalty Meter actief. De voortgang in een hogere Loyalty Meter blijft behouden, maar kan niet worden aangevuld zolang dit Segment niet opnieuw bereikt wordt. De Speler kan wel, indien een checkpoint bereikt is, het overeenkomstig bedrag innen.

Artikel 5 – Algemeen

Onderhavig Reglement Bonussen en Loyalty maakt integrerend deel uit van de algemene Voorwaarden van NAPOLEONGAMES en doet hieraan geenszins afbreuk.

Ontdek de Napoleon Sports & Casino app

Casino games, live casino en sportweddenschappen in één app! Download de app nu!
download on iPhone download on Android