Privacy statement

Waarom het belangrijk is om deze informatie te lezen

We raden aan om deze informatie aandachtig te lezen. Deze Privacy statement beschrijft de doelen voor dewelke NAPOLEONGAMES je persoonsgegevens gebruikt en bevat informatie over jouw rechten inzake gegevensbescherming en hoe je die kan uitoefenen. 

NAPOLEONGAMES (de uitgevers van NAPOLEONGAMES staan beschreven in de Algemene Voorwaarden van NAPOLEONGAMES) kan aanpassingen doorvoeren aan deze Privacy statement. De meest recente versie is steeds beschikbaar op https://nl-be.napoleongames.be/content/privacy. NAPOLEONGAMES zal je informeren over alle substantiële wijzigingen via haar website.  

NAPOLEONGAMES verwerkt je persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere aanvullende wetten en regelgevingen. Je kan meer informatie vinden over de Belgische regelgeving inzake gegevensbescherming op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger Privacy Commissie): www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

NAPOLEONGAMES ageert als een verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens. Dit betekent dat NAPOLEONGAMES, alleen of samen met andere verwerkingsverantwoordelijken (bijvoorbeeld de betalingsinstellingen waar NAPOLEONGAMES mee samenwerkt), bepaalt voor welke doeleinden en op welke manier je persoonsgegevens zullen worden verwerkt. 

Je rechten inzake gegevensbescherming

1.    Je kan je persoonsgegevens inkijken

Indien je wilt nagaan welke persoonsgegevens NAPOLEONGAMES van je bezit, laat het ons dan weten. Een deel van deze gegevens kan je zelf inkijken wanneer je inlogt op je spelersaccount. Stuur ons een aanvraag, indien je een meer gedetailleerd overzicht wenst.

2.    Je kan je persoonsgegevens corrigeren 

Het is mogelijk dat je persoonsgegevens niet (langer) correct zijn. Je kunt bepaalde gegevens zelf wijzigen wanneer je inlogt op je spelersaccount. Stuur ons een aanvraag, wanneer je van mening bent dat andere persoonsgegevens dienen te worden gecorrigeerd of aangevuld. 

3.    Je kan ons vragen om je persoonsgegevens te verwijderen

Je kan ons vragen om de persoonsgegevens die we over jou verzameld hebben, te verwijderen. Echter, sommige gegevens dienen we bij te houden omwille van wettelijke en/of contractuele verplichtingen. 

4.    Je kan bezwaar aantekenen tegen het verwerken van je persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden

Wanneer je niet akkoord gaat met de manier waarop NAPOLEONGAMES haar gerechtvaardigd belang inroept om bepaalde persoonsgegevens te verwerken, dan kan je hiertegen bezwaar aantekenen. Bezwaren zullen gerespecteerd worden, tenzij er dwingende redenen bestaan om dit niet te doen (bijvoorbeeld wanneer we persoonsgegevens gebruiken voor het bestrijden van fraude). 

 

5.    Je kan vragen om je persoonsgegevens te laten overdragen naar een andere onderneming

Je hebt het recht om persoonsgegevens die je zelf aan NAPOLEONGAMES hebt bezorgd, te laten overdragen naar jezelf of een andere onderneming. De gegevensbeschermingsreguleringen voorzien echter in een aantal beperkingen inzake het uitoefenen van dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle persoonsgegevens. 

6.    Hoe kan je je rechten uitoefenen

Indien je je rechten wenst uit te oefenen, vragen we jou om een aanvraag te sturen naar privacy[at]napoleongames.be. Deze aanvraag dient ten minste de elementen te bevatten zoals bepaald in onderstaande tabel. Deze elementen kunnen verschillen naargelang het recht dat je wenst uit te oefenen. We nodigen je uit om je aanvraag zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven. We zullen je identiteit bevragen om ervoor te zorgen dat je rechten enkel kunnen worden uitgeoefend door jou. Het is daarom mogelijk dat we je vragen om ons een geldig identiteitsbewijs voor te leggen. Indien je een gedetailleerd overzicht wilt bekomen van de persoonsgegevens die we over jou bezitten of indien je het recht wilt uitoefenen om je gegevens over te dragen, dan zullen we je vragen om ons hoofdkantoor in Erembodegem te bezoeken aangezien we deze data enkel op persoonlijke wijze tot je beschikking willen stellen. 

Indien je een vraag hebt over onze Privacy statement of een klacht wil neerleggen inzake het uitoefenen van je rechten, dan vragen we je om een email te sturen naar onze Functionaris voor gegevensbescherming (DPO[at]napoleongames.be) of een brief te richten ter attentie van DPO, Korte Keppestraat 23/6, 9320 Erembodegem. 

Indien je meer informatie wenst te ontvangen of indien je niet akkoord gaat met het standpunt van NAPOLEONGAMES, dan kan je je richten aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Daar kan je ook klachten indienen. 

In sommige gevallen kan je ook je rechten rechtstreeks tegenover derde partijen uitoefenen. Dit is bijvoorbeeld het geval met betrekking tot de persoonsgegevens die worden bijgehouden in de databanken van de Belgische Kansspelcommissie (www.gamingcommission.be), zoals bijvoorbeeld de EPIS lijst. 

Recht dat ik wil uitoefenen

Hoe

Wat dient de aanvraag te bevatten? 

Ik wil mijn persoonsgegevens INKIJKEN

-        Spelersaccount

Titel van de aanvraag: INKIJKEN

Inhoud: Unieke Gebruikerscode + RECTO/VERSO Identiteitskaart + bewijs van woonst (Al dan niet aan de hand van een factuur) 

Ik wil mijn persoonsgegevens CORRIGEREN

-        Spelersaccount

Titel van de aanvraag: CORRIGEREN

Inhoud: Unieke Gebruikerscode + RECTO/VERSO Identiteitskaart + bewijs van woonst (Al dan niet aan de hand van een factuur)

Ik wil mijn persoonsgegevens VERWIJDEREN

Titel van de aanvraag: VERWIJDEREN

Inhoud: Unieke Gebruikerscode + RECTO/VERSO Identiteitskaart + bewijs van woonst (Al dan niet aan de hand van een factuur)

Ik wil BEZWAARaantekenen tegen het gebruik van mijn persoonsgegevens

Titel van de aanvraag:: BEZWAAR

Inhoud: 

  • Unieke Gebruikerscode + RECTO/VERSO Identiteitskaart + bewijs van woonst (Al dan niet aan de hand van een factuur)
  • Activiteit waarvoor je wilt dat je persoonsgegevens niet (langer) gebruikt worden

Ik wil mijn persoonsgegevens OVERDRAGEN

Titel van de aanvraag: OVERDRAGEN

Inhoud: 

  • Unieke Gebruikerscode + RECTO/VERSO Identiteitskaart + bewijs van woonst (Al dan niet aan de hand van een factuur)
  • Details van de derde partij naar waar je je persoonsgegevens wil laten overdragen

 

Waarom we je persoonsgegevens verwerken

De AVG laat NAPOLEONGAMES toe om je persoonsgegevens voor een aantal redenen te verwerken. Deze worden onderverdeeld in drie categorieën: 

1.    Wettelijke verplichtingen

NAPOLEONGAMES is gehouden om zich te conformeren met enkele wetten en regelgevingen dewelke de verwerking van je persoonsgegevens opleggen. Onderstaande kan je de belangrijkste terugvinden: 

-       Kansspel wetgeving

NAPOLEONGAMES wordt gehouden om de persoonlijke identificatie gegevens van al haar spelers te verzamelen en bij te houden. NAPOLEONGAMES is tevens verplicht deze over te dragen naar de Belgische Kansspelcommissie ().

-       Anti-witwas wetgeving

Operatoren van kansspelen dienen alle middelen in te zetten om het witwassen van geld en financieren van terrorisme te voorkomen. In dat kader zal NAPOLEONGAMES zowel je persoonlijke/financiële identificatie gegevens en financiële transactionele gegevens  verifiëren en bewaren. NAPOLEONGAMES is gehouden om elke verdachte transactie te melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (). 

 

2.    Contractuele verplichtingen

Om klant te worden bij NAPOLEONGAMES dien je een spelersaccount te creëren en onze Algemene Voorwaarden te accepteren. Dit betekent dat je een contractuele relatie aangaat met NAPOLEONGAMES. Teneinde NAPOLEONGAMES toe laten haar verplichtingen uit te voeren, is het mogelijk dat je persoonlijke identificatie gegevens en transactionele gegevens gebruikt worden. Dit om onder andere te kunnen beantwoorden aan eventuele vragen (via onze klantendienst) of klachten die je ons zou stellen. Dit betekent dat je persoonsgegevens worden gedeeld met de interne departementen en de externe derde partijen die deze vragen en klachten mee helpen afhandelen. 

We zullen je persoonsgegevens ook gebruiken om je dienstmededelingen betreffende onze diensten te sturen, zoals bijvoorbeeld een waarschuwing wanneer je een antwoord hebt ontvangen van onze klantendienst. Je kan de types dienstmededelingen die je mogelijks kan ontvangen, bekijken in je persoonlijke voorkeurpagina wanneer je inlogt op je spelersaccount. 

3.    Gerechtvaardigd belang

NAPOLEONGAMES draagt als commerciële onderneming volgende visie uit: “een plaats innemen in de gereguleerde goksector en de onze merkwaarde te verhogen door onze spelers voorop te plaatsen binnen onze producten, diensten en de bedrijfscultuur”. Om dit te kunnen verwezenlijken heeft NAPOLEONGAMES een gerechtvaardigd belang om je persoonsgegevens te gebruiken. De impact op je privacy blijft daarbij te allen tijde in proportie met de belangen van onze onderneming. Onderstaande kan je een overzicht terugvinden van de categorieën van activiteiten waarvoor we je persoonsgegevens voor onze gerechtvaardigd belang gebruiken. Je kan je recht op bezwaar aantekenen, indien je niet akkoord gaat met het gebruik van je persoonsgegevens voor (een van) deze activiteiten. 

-       Verbetering van gebruikerservaring

Het is onze doelstelling om de gebruikerservaring van onze klanten te optimaliseren wanneer ze spelen bij NAPOLEONGAMES. Daartoe volgen we enkele variabelen op (bijvoorbeeld de manier waarop iemand door de website navigeert, welke daarbij de knelpunten zijn,…) en formuleren we op basis daarvan conclusies en maatregelen teneinde onze producten en diensten te kunnen optimaliseren. 

-       Onze diensten verbeteren

Operoepen naar onze klantendienst worden opgenomen en gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren. 

We voeren geregeld enquêtes uit voor het bevragen van ervaringen met betrekking tot onze diensten. Deelname hieraan is niet verplicht. Indien je deelneemt, dan worden de verzamelde gegevens bewaard en gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren.

-      Bestrijden van fraude en interne inbreuken

Persoonlijke identificatie gegevens en transactionele gegevens kunnen gebruikt worden voor het voorkomen, detecteren en onderzoeken van fraude. Het is in het belang van zowel NAPOLEONGAMES en haar klanten dat werkingsmiddelen beschermd worden tegen misbruik. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derde partijen die ons helpen bij het bestrijden van fraude. 

4.    Direct marketing1

Als onderdeel van het optimaliseren van je gebruikerservaring, zal NAPOLEONGAMES je voorzien van interessante informatie over ons producten en diensten via algemene en gepersonaliseerde nieuwsbrieven. 

NAPOLEONGAMES zal je ook voorzien van algemene en gepersonaliseerde aanbiedingen.

Teneinde dit te kunnen doen, zal NAPOLEONGAMES je persoonlijke identificatie gegevens, transactionele gegevens en cookies gebruiken. 

Je zult deze nieuwsbrieven en aanbiedingen via verschillende kanalen ontvangen: email, sms, push-notificaties en telefoonoproepen. 

Je kunt gemakkelijk afmelden (of opnieuw aanmelden) op het ontvangen van alle vormen van direct marketing op je persoonlijke voorkeurpagina wanneer je inlogt op je spelersaccount. 

([1]Dit is een verwerkingsactiviteit die uitgeoefend wordt als gerechtvaardigd belang van NAPOLEONGAMES, maar voor dewelke de “opt-out” mogelijkheid gemakkelijk en ten alle tijde door de klant zelf kan worden uitgeoefend)  

5.    Toestemming

Het is mogelijk dat je een VIP-speler wordt bij NAPOLEONGAMES. Wanneer dit gebeurt, zal je de opportuniteit aangeboden worden om persoonlijke dienstverlening te ontvangen van één van onze accountmanagers (bijvoorbeeld uitnodigingen op events georganiseerd door NAPOLEONGAMES, persoonlijke opvolging,…). Persoonsgegevens die verzameld worden door onze accountmanagers worden opgeslagen in een spelersdossier, dewelke enkel toegankelijk is voor de accountmanagers binnen het VIP team van NAPOLEONGAMES. NAPOLEONGAMES zal je om toestemming vragen voor het gebruik van je persoonsgegevens door het VIP team. 

 

Ontdek de Napoleon Sports & Casino app

Casino games, live casino en sportweddenschappen in één app! Download de app nu!
Napoleon Games Sports & Casino application on mobile phone
download on iPhone download on Android