PLAY WHEN FEELING LUCKY
  

Algemene Voorwaarden van NAPOLEONGAMES

Art. 1 - Uitgever van NAPOLEONGAMES

De uitgever van NAPOLEONGAMES zijn volgende ondernemingen:

 • Napoleon Games  is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 9450 Haaltert, Stationsstraat 162A, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0424.851.684. Napoleon Games NV is houder van een vergunning B naar Belgisch recht voor de exploitatie van offline kansspelen in een inrichting Klasse II en een aanvullende vergunning B+ naar Belgisch recht voor de exploitatie van kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten.

  Hierna genoemd “Napoleon Games NV”

 • Napoleon Games Sports  is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 9450 Haaltert, Stationsstraat 162A, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0880.462.268. Napoleon Games Sports NV is houder van een vergunning F1 naar Belgisch recht voor de exploitatie van weddenschappen in een inrichting Klasse IV en een aanvullende vergunning F1+ naar Belgisch recht voor de exploitatie van weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten.

  Hierna genoemd “Napoleon Games Sports NV”

 • E.C.K.  is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Albertstrand 509, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0406.949.939. E.C.K. NV is houder van een vergunning A naar Belgisch recht voor de exploitatie van offline kansspelen in een inrichting Klasse I en een aanvullende vergunning A+ naar Belgisch recht voor de exploitatie van (casino-)kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten.
 • Hierna genoemd “E.C.K. NV”

Art. 2. Definities

 • Berichtencenter

  Een Berichtencenter is een persoonlijke inbox van de Speler van waaruit berichten kunnen worden ontvangen en verstuurd.

 • Bezoeker

  Een Bezoeker is iedere natuurlijke persoon die gebruik maakt van minstens één van de diensten van NAPOLEONGAMES.

 • Bonus

  Een Bonus is een geldelijk bedrag dat wordt toegevoegd aan de Spelersrekening onder voorwaarden.

 • Cash Speler

  Een Cash Speler is een Speler die deelneemt aan diensten van NAPOLEONGAMES  met geldelijke Inzet.

 • Customer Service

  Customer Service is de dienst van NAPOLEONGAMES waar elke Bezoeker terecht kan voor verdere informatie of bijstand.

 • Free Speler

  Een Free Speler is een Speler die deelneemt aan diensten van NAPOLEONGAMES  zonder geldelijke Inzet.

 • Inzet

  De Inzet is het geheel van financi ë le middelen die de Speler aan het risico van het Spel of de Weddenschap blootstelt.

 • Kansspel

  Een Kansspel is elk spel, waarbij een ingebrachte Inzet van om het even welke aard, hetzij het verlies van deze Inzet door minstens éé n der Spelers, hetzij een Winst van om het even welke aard voor minstens éé n der Spelers of inrichters van het spel tot gevolg heeft en waarbij het toeval een zelfs bijkomstig element is in het spelverloop, de aanduiding van de winnaar of de bepaling van de winstgrootte.

 • Loyalty

  Loyalty is een waarderingssysteem per Cash Speler, gebaseerd op zijn/haar Inzetten.

 • NAPOLEONGAMES

  Onder `NAPOLEONGAMES` dient verstaan te worden alle diensten die door de Vennootschap worden aangeboden via informatiemaatschappij-instrumenten. Dit omvat onder andere, doch niet beperkend, www.napoleongames.be , de promotie-platformen, sociale media en de mobiele applicatie(s).

 • Reglement Weddenschappen

  Het Reglement Weddenschappen is het geheel van regels van toepassing op Weddenschappen.

 • Reglement Bonus & Loyalty

  Het Reglement Bonus & Loyalty is het geheel van regels van toepassing op Bonussen en Loyalty.

 • Spel

  Een Spel is een Kansspel dat wordt aangeboden op NAPOLEONGAMES.

 • Speler

  Een Speler is iedere Bezoeker die na geldige registratie en na verificatie van aanmeldingsgegevens gebruik maakt van de diensten van NAPOLEONGAMES.

 • Spelersaccount

  Een Spelersaccount is het geheel van persoonlijke registratiegegevens, aanmeldingsgegevens, Spelersrekening, Berichtencenter.

 • Spelersrekening

  Een Spelersrekening is een persoonlijke rekening van een Speler bij NAPOLEONGAMES waarop gelden kunnen worden gecrediteerd en gedebiteerd.

 • Spelreglement

  Het Spelreglement is het geheel van regels van toepassing op het specifieke Spel.

 • Spelsessie

  Een Spelsessie is de termijn tussen het opstarten en afsluiten van een Spel, waarin één of meerdere Spelrondes kunnen worden gespeeld.

 • Spelronde

  Een Spelronde is de termijn vanaf Inzet tot en met het resultaat.

 • Vennootschap

  De Vennootschap is Napoleon Games NV, Napoleon Games Sports NV en E.C.K NV.

 • Weddenschap

  Een Weddenschap is een kansspel waarbij elke Speler een Inzet inbrengt en waarbij Winst of verlies wordt opgeleverd die niet afhangt van een daad gesteld door de Speler, maar van de verwezenlijking van een onzekere gebeurtenis die zich voordoet zonder tussenkomst van de Spelers.

 • Winst

  De Winst is het geheel van financi ë le middelen die de Speler op het einde van de Spelronde of de Weddenschap ontvangt.

Art. 3 – Aangeboden diensten

NAPOLEONGAMES biedt Bezoekers een wettelijk toegestane online speelervaring (goedgekeurd door de Belgische Kansspelcommissie). Het aanbod bestaat uit :

 • Kansspelen

  Er kan gespeeld worden met of zonder financiële Inzet.

 • Weddenschappen

  Er kan enkel met financiële Inzet gespeeld worden.

Art. 4 – Algemeen

De toegang tot en het gebruik van NAPOLEONGAMES is onderworpen aan onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden (verder de “Voorwaarden”). Door NAPOLEONGAMES te openen en te gebruiken aanvaardt iedere Bezoeker expliciet, onvoorwaardelijk en onherroepelijk dat hij/zij verbonden is door onderhavige Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere. Bovendien aanvaardt iedere Bezoeker dat hij of zij ook akkoord gaat met:

NAPOLEONGAMES behoudt zich het recht voor om onderhavige Voorwaarden, de toegang tot en de inhoud van NAPOLEONGAMES, alsook het Reglement Weddenschappen, de Spelreglement(en) en het Reglement betreffende Bonus & Loyalty op elk moment te wijzigen en bij te werken, zonder voorafgaandelijke waarschuwing. In geval van een wijziging van onderhavige Voorwaarden worden de Spelers hiervan ingelicht bij de eerstvolgende aanmelding op NAPOLEONGAMES. Deze wijziging dient expliciet aanvaard te worden door iedere Speler.

Het feit dat NAPOLEONGAMES zich op een bepaald moment niet beroept op een bepaling van onderhavige Voorwaarden en/of de Reglementen, kan op geen enkele manier worden ge ï nterpreteerd als het verzaken aan het latere gebruik van diezelfde bepaling.

Indien NAPOLEONGAMES aan een afzonderlijke Speler ten uitzonderlijke en persoonlijke titel een afwijking op onderhavige Voorwaarden en/of Reglementen toestaat, kan dit voor de betrokken Speler nooit als een verworven recht worden beschouwd.

Art. 5 - Registratie        

Registratie op NAPOLEONGAMES is enkel toegelaten voor natuurlijke personen die wettelijk bekwaam en minstens 18 jaar zijn. Weddenschappen zijn toegankelijk voor natuurlijke personen vanaf 18 jaar. De overige aangeboden Kansspelen zijn enkel toegankelijk voor natuurlijke personen vanaf 21 jaar.

Iedere natuurlijke persoon heeft recht op maximum 1 Spelersaccount op NAPOLEONGAMES. De Spelersaccount mag niet worden overgedragen aan een derde en mag evenmin door een derde worden gebruikt. Elke Speler is verantwoordelijk voor het waarheidsgetrouw, volledig en nauwkeurig invoeren en up-to-date houden van zijn gegevens. NAPOLEONGAMES behoudt zich het recht voor om op elke wijze de juistheid van de gegevens te controleren.

Om een geldige registratie te bekomen dient hierna beschreven procedure gevolgd te worden. De Bezoeker vult verplicht volgende gegevens in: rijksregisternummer, naam en voornaam (zoals op identiteitskaart), geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, nationaliteit, gsm-nummer, e-mailadres en bevestiging van emailadres, bankrekeningnummer, gebruikersnaam en wachtwoord.  

De naam, voornaam, rijksregisternummer en geboortedatum zijn in principe niet vatbaar voor wijzigingen, tenzij door uitdrukkelijke tussenkomst van Customer Service.

NAPOLEONGAMES behoudt zich het recht voor om het gebruik van een bepaalde gebruikersnaam of wachtwoord te verbieden dat volgens haar ongepast is of in strijd met de openbare orde of goede zeden.

 

In geval van verlies, diefstal of het vergeten van de logingegevens, moet de Bezoeker onmiddellijk contact opnemen met Customer Service. Na verificatie van de identiteit, zal NAPOLEONGAMES alle maatregelen treffen om de Bezoeker opnieuw toegang te verlenen tot zijn account.        

Art. 6 - Toegang

Elke Speler is verantwoordelijk voor het beheer van zijn Spelersaccount en de vertrouwelijkheid van zijn login gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord). NAPOLEONGAMES is op geen enkel moment en op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van login gegevens en beheer van de Spelersaccount door een derde, al dan niet met medewerking van de Speler.

Indien de Speler kennis heeft van het feit dat een andere persoon met zijn login gegevens toegang heeft tot NAPOLEONGAMES, licht hij NAPOLEONGAMES hiervan onmiddellijk in per e-mail op volgend adres: support@napoleongames.be .

De Speler is verder volledig en alleen verantwoordelijk voor elke activiteit op zijn/haar Spelersaccount. NAPOLEONGAMES is niet verantwoordelijk voor verlies of schade die de Speler zou hebben opgelopen door het ongeoorloofde gebruik van zijn/haar logingegevens door derden, zelfs indien de Speler daar niet van op de hoogte was.

NAPOLEONGAMES behoudt zich het recht voor om de toegang tot NAPOLEONGAMES te ontzeggen aan elke Gratis Speler of Cash Speler die onderhavige Voorwaarden niet respecteert en om de administratieve kosten voor de afsluiting van een Spelersaccount bij NAPOLEONGAMES aan te rekenen.

Bij geschil aanvaardt de Speler dat de registratiegegevens en logingegevens die hij heeft opgegeven en geregistreerd zijn op de servers van NAPOLEONGAMES , bewijskracht hebben tussen partijen.

Het is eveneens verboden om de toegankelijkheid tot NAPOLEONGAMES te verstoren of dit te proberen via welk middel ook.

Art. 7 – Deelname , Inzet en Winst

 1. Algemeen

  De Bezoeker verbindt zich ertoe om geen enkel gedrag te vertonen dat schade kan toebrengen aan de reputatie van NAPOLEONGAMES, haar software, haar Kansspelen, haar Weddenschappen of andere Bezoekers of afbreuk kan doen aan de goede werking van NAPOLEONGAMES, haar software en haar Kansspelen. De Bezoekers verbinden zich ertoe zich te onthouden van manipulaties of communicaties onder Bezoekers die de gelijkheid van de Bezoekers in het gevaar zouden brengen.

  Het is strikt verboden om de werking van de aangeboden Kansspelen en Weddenschappen te veranderen of te beïnvloeden of dit te proberen via welk middel ook, meer bepaald om de resultaten, de onpartijdigheid of elk bepalend element van een Kansspel of Weddenschap te veranderen.

  Het is eveneens verboden om enige inhoud van NAPOLEONGAMES op wat voor wijze te downloaden, weer te geven of door te geven met de loutere doelstelling om vervolgens met computervirussen of enige andere code of software, ontworpen om de normale werking of de functies van NAPOLEONGAMES, haar software of haar Kansspelen te hinderen, te vervalsen, te onderbreken, te vernietigen of te beperken, de aangepaste inhoud terug aan te bieden of te gebruiken.

  In het geval dat NAPOLEONGAMES redelijkerwijs van oordeel is dat de Bezoeker de instrumenten van de aangeboden Kansspelen of Weddenschappen heeft gewijzigd of heeft trachten te wijzigen of een product voorzien van kunstmatige intelligentie heeft gebruikt of heeft trachten te gebruiken, behoudt NAPOLEONGAMES zich het recht voor de Spelersaccount onmiddellijk op te zeggen of te blokkeren, het op de Spelersrekening gecrediteerde bedrag niet terug te storten en de Bezoeker de toegang tot alle andere internetsites, de diensten en software die NAPOLEONGAMES zou aanbieden, te verbieden, en dit alles zonder enige vorm van verhaal van welke aard ook.

 2. Spelen

  Deelname aan de aangeboden Kansspelen, met uitzondering van de Weddenschappen, is toegelaten aan Cash Spelers vanaf 21 jaar.

  Deelname aan een Spel gebeurt door de inzet van een bepaalde som, gelijk aan één van de aangeboden Inzetten. De mogelijke Inzetten en mogelijke Winsten zijn consulteerbaar in het Spelreglement. De Inzet is door de Speler vrij te kiezen per Spelronde. Elke Inzet wordt onmiddellijk gedebiteerd van de Spelersrekening. Indien de Spelersrekening van de Cash Speler ontoereikend is voor de gekozen Inzet, kan         de Cash Speler niet deelnemen aan een nieuw spel met deze Inzet.

  Na afloop van een Spelronde wordt de Cash Speler onmiddellijk ingelicht over het resultaat en wordt de eventuele Winst onmiddellijk gecrediteerd op zijn Spelersrekening.

  Indien een Spelronde onderbroken zou worden vóór het einde van de Spelronde, door toedoen van de Cash Speler, verliest de Cash Speler de mogelijkheid op Winst.

  Indien een Spelronde onderbroken zou worden vóór het einde van de Spelronde, door een technisch probleem, wordt de Cash Speler verzocht onmiddellijk contact op te nemen met de Customer Service. Na analyse van het spelverloop en het technisch probleem wordt door NAPOLEONGAMES een technisch verslag opgemaakt, rekening houdend met het Spelreglement dat van toepassing is. Het technisch verslag van het verloop van deze Spelronde zal gelden als enige bewijs voor berekening van Winst of verlies en kan niet ter discussie gebracht worden.

  Indien zou blijken dat het verloop van één of meerdere Spelrondes niet in overeenstemming is of geweest is met het Spelreglement of onderhavige Voorwaarden en dit om welke reden dan ook, behoudt NAPOLEONGAMES zich het recht voor het resultaat van deze Spelrondes te corrigeren volgens het normaal spelverloop. Eventuele Winsten of verliezen van de Speler tijdens deze afwijkende Spelronde(s) kunnen door NAPOLEONGAMES eveneens worden gecorrigeerd zonder voorafgaandelijke kennisgeving aan de betrokken Speler. Het technisch verslag van het verloop van deze afwijkende Spelronde(s) zal gelden als enige bewijs voor berekening van (gecorrigeerde) Winst of verlies en kan niet ter discussie gebracht worden.

  Het verloop van een Spelronde met of zonder financiële Inzet uit het verleden kan niet als referentie worden gebruikt voor Winst of verlies in toekomstige Spelrondes.

 3. Weddenschappen

  Deelname aan de aangeboden Weddenschappen is toegelaten aan Cash Spelers vanaf 18 jaar.

  Deelname aan een Weddenschap gebeurt door de Inzet van een bepaalde som, vrij te kiezen door de Cash Speler. De Inzet van elke Weddenschap wordt onmiddellijk gedebiteerd van de Spelersrekening. Indien de Spelersrekening van de Cash Speler ontoereikend is voor de gekozen Inzet, kan de Cash Speler niet deelnemen aan een nieuwe Weddenschap met deze Inzet.

  De mogelijke Winst wordt bepaald door de Inzet en de aangeboden notering en is onmiddellijk consulteerbaar. Na afloop van de Weddenschap wordt de Cash Speler onmiddellijk ingelicht over het resultaat en wordt de eventuele Winst onmiddellijk gecrediteerd op zijn Spelersrekening.

  Indien zou blijken dat een fout resultaat en eventuele Winst is meegedeeld aan de Speler, behoudt NAPOLEONGAMES zich het recht voor om dit zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren.

  NAPOLEONGAMES behoudt zich het recht voor om het bedrag van de individuele of collectieve Inzet per Weddenschap en/of per dag en/of per maand te beperken.

Art. 8 – Beheer van de Spelersaccount

Elke Cash Speler heeft een Spelersaccount op NAPOLEONGAMES die hij aangemaakt heeft bij zijn registratie. De sommen die op de Spelersrekening worden gestort, kunnen enkel worden gebruikt om deel te nemen aan Kansspelen en Weddenschappen van NAPOLEONGAMES. In overeenstemming met deze Voorwaarden en de wettelijke bepalingen, kan de Cash Speler ten allen tijde gelden opvragen van de Spelersrekening door overschrijving naar de bankrekening van de Speler.

NAPOLEONGAMES  beheert de Winst en het verlies op de Spelersrekening van de Cash Speler die NAPOLEONGAMES  hiertoe uitdrukkelijk mandateert. Bij aanvang van elke Spelronde wordt de Spelersrekening van de Cash Speler door NAPOLEONGAMES onmiddellijk gedebiteerd met de Inzet. Na elke Spelronde wordt de Spelersrekening van de Cash Speler, in voorkomend geval, onmiddellijk gecrediteerd met de Winst van de Cash Speler.

NAPOLEONGAMES  behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaandelijke kennisgeving aan de Speler, een Spelersaccount tijdelijk of permanent, gedeeltelijk of volledig te blokkeren teneinde de juistheid van de verstrekte gegevens te controleren, fraude tegen te gaan of het onderzoek van Spelsessies of Weddenschappen uit te voeren.

NAPOLEONGAMES heeft steeds het recht om de account onmiddellijk te blokkeren (zelfs in de loop van een Spelronde) bij niet-naleving of verdenking van niet-naleving van onderhavige Voorwaarden. In dat geval heeft NAPOLEONGAMES  een retentierecht op de sommen die op de Spelersrekening van de Cash Speler staan om de eventuele administratieve kosten en de eventuele schadevergoeding die de Speler verschuldigd is, te innen.

De uitbetalingen van de Spelersrekening gebeuren uitsluitend via overschrijving of indien NAPOLEONGAMES dit wenst door een afspraak te maken op de kantoren van de Vennootschap. NAPOLEONGAMES  schrijft de bedragen alleen over naar de Europese bankrekening die de Cash Speler bij zijn registratie of op de uitbetalingsaanvraag meedeelt. NAPOLEONGAMES  controleert de identiteit van de houder van de Spelersaccount niet systematisch. De overschrijving wordt ten laatste 5 bankwerkdagen na het verzoek van de Cash Speler uitgevoerd. Het minimumbedrag voor een uitbetaling bedraagt € 10,00, behalve in het geval van een afsluiting van een Spelersaccount door NAPOLEONGAMES .

NAPOLEONGAMES is gemachtigd om veiligheidscontroles uit te voeren alvorens een overschrijving uit te voeren. In dat geval dient de Cash Speler op verzoek van NAPOLEONGAMES  een aanvraag tot uitbetaling schriftelijk te bevestigen, met bewijs van zijn/haar bankgegevens en een kopie (recto/verso) van zijn/haar identiteitskaart. Indien deze gegevens niet overeenstemmen met de gegevens die werden verstrekt aan NAPOLEONGAMES , kan de betaling niet doorgaan.

Bij elk vermoeden van identiteits- of bankfraude behoudt NAPOLEONGAMES  zich het recht voor om een Spelersaccount af te sluiten en/of niet tot uitbetaling over te gaan en alle juridische maatregelen te nemen die ze nodig acht.

NAPOLEONGAMES  behoudt zich het recht voor om de Spelersaccount van een Cash Speler af te sluiten, zonder verantwoording en naar eigen goeddunken, indien er gedurende 6 maanden geen activiteit was op zijn Spelersaccount.

NAPOLEONGAMES  behoudt zich het recht voor om de kosten voor het storten van geld op zijn/haar Spelersrekening bij NAPOLEONGAMES aan de Cash Speler aan te rekenen.

Bepaalde dienstverleners zijn in staat om de overschrijvingen naar de Spelersrekening van een Cash Speler te limiteren.

Art. 9 - Customer Service

De Bezoeker kan zich bij problemen, opmerkingen of klachten richten tot de dienst Customer Service via verschillende media kanalen:

De Customer Service zal de aanvraag, opmerking of klacht van de Bezoeker analyseren en trachten de Bezoeker zo snel mogelijk verder te helpen. Indien geen onmiddellijke oplossing mogelijk is, zal de Customer Service de gegevens overmaken aan de bevoegde dienst voor verdere behandeling. Customer Service zal de Bezoeker contacteren van zodra de bevoegde dienst het onderzoek heeft afgerond of indien bijkomende gegevens vereist zijn.

Art. 10 – Uitschrijving

 1. Deregistratie

  De Speler kan zich op elk moment deregistreren uit NAPOLEONGAMES, in overeenstemming met onderhavig artikel. Deregistratie uit NAPOLEONGAMES is onafhankelijk van de uitschrijving bij de Belgische Kansspelcommissie.

  De Speler kan zichzelf deregistreren door een wijziging in het profiel van zijn Spelersaccount. De Speler wordt na deregistratie verwijderd uit alle communicatie van NAPOLEONGAMES  en de Spelersaccount wordt op inactief geplaatst.

  NAPOLEONGAMES gaat op het moment van deregistratie niet automatisch over tot het debiteren van de Spelersrekening van de Speler. In voorkomend geval kan de Speler opteren om zijn Spelersrekening te debiteren doch is dit geen vereiste.

  De Speler kan op ieder moment zijn Spelersaccount heractiveren en verder gebruik maken van de diensten van NAPOLEONGAMES via zijn laatst bekende registratie- en logingegevens.

 2. Uitschrijving Kansspelcommissie (KSC)

  De Kansspelcommissie is een onafhankelijk orgaan met eigen procedures. NAPOLEONGAMES kan niet aangesproken worden over de werking van deze procedures.

  De Speler kan zich op elk moment uitschrijven bij de Belgische Kansspelcommissie. De Speler heeft dan niet langer toegang tot de casino's (reëel en online), de speelautomatenhallen (reëel en online) en de deelname aan online Weddenschappen. De procedure tot vrijwillige uitschrijving staat beschreven op http://www.gamingcommission.fgov.be/opencms/opencms/jhksweb_nl/protection/forbid/free/

  Spelers met een toegangsverbod kunnen niet deelnemen aan Kansspelen of Weddenschappen met een geldelijke Inzet, aangeboden op NAPOLEONGAMES.

  Spelers kunnen hun toegangsverbod ongedaan maken door het doorlopen van de voorziene procedure bij de Belgische Kansspelcommissie. Na een wachttijd van 3 maanden vanaf de dag dat de Belgische Kansspelcommissie de aanvraag heeft ontvangen, heeft de Speler opnieuw toegang tot de casino's (reëel en online), de speelautomatenhallen (reëel en online) en de deelname aan online Weddenschappen.

Art. 11 - Intellectuele eigendom

NAPOLEONGAMES en alle rechten ter zake zijn de exclusieve eigendom van de Vennootschap   of zijn partners. Deze elementen vormen creaties die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten. De merken, logo’s, grafische vormgeving, foto’s, animaties, video’s, teksten en andere onderscheidende tekens op NAPOLEONGAMES zijn de intellectuele eigendom van de Vennootschap   of zijn partners. Enige reproductie, gebruik of afbeelding ervan zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de Vennootschap   of zijn partners is verboden op straffe van rechtsvervolging.

De creatie van een hyperlink naar de onthaalpagina van NAPOLEONGAMES, met uitzondering van elk ander adres, is toegelaten op voorwaarde dat deze link niet schadelijk is voor NAPOLEONGAMES en behoudens andersluidend bericht van NAPOLEONGAMES. Elke hyperlink naar een interne pagina van NAPOLEONGAMES is verboden, behoudens de voorafgaande en schriftelijke toelating van de Vennootschap   of zijn partners.

Art. 12 - Social Media

NAPOLEONGAMES maakt gebruik van social media, waaronder, doch niet limitatief:

https://www.facebook.com/NapoleonGamesSportsBetting  (Weddenschappen)

Alle berichten die worden weergegeven via sociale media-kanalen zijn louter informatief en kunnen geenszins bindend worden beschouwd ten aanzien van NAPOLEONGAMES.

NAPOLEONGAMES kan niet aansprakelijk gesteld worden voor alle berichten die verschijnen op social media kanalen.

Iedere persoon verbindt zich ertoe de basisregels van goed gedrag, beleefdheid en hoffelijkheid te respecteren bij het gebruik van social media in de ruime zin en dient in het bijzonder:

 • - Hoffelijk en vriendelijk te blijven;
 • - Persoonlijke aanvallen te vermijden;

Het is de Bezoekers uitdrukkelijk verboden om berichten met een haatdragend, racistisch, antisemitisch, xenofoob, homofoob, lasterlijk karakter of die schadelijk zijn voor de openbare orde en de goede zeden of meer in het algemeen denigrerende of beledigende berichten, te verspreiden, te propageren, of bij te dragen aan de verspreiding ervan op welke drager dan ook die betrekking hebben op NAPOLEONGAMES of haar Bezoekers.

Eveneens verboden op social media zijn berichten die in strijd zijn met de geest van NAPOLEONGAMES, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, berichten die een bepaalde politieke of religieuze stellingname of mening inhouden, ongewenste, overdreven of misplaatste berichten, berichten die andere Bezoekers misleiden over de spelregels of door de naam aan te nemen van andere personen en meer in het bijzonder door zich voor te doen als een werknemer, medewerker of partner van NAPOLEONGAMES.

Bovendien is het voor de Bezoeker verboden om zich voor te doen als een andere Bezoeker  of om te communiceren onder een valse naam, een valse hoedanigheid of een vals pseudoniem, noch te liegen over zijn leeftijd.

NAPOLEONGAMES behoudt zich het recht voor om berichten op de eigen social media kanalen, die in strijd zijn met deze bepalingen, te verwijderen.

NAPOLEONGAMES kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, in het bijzonder voor het illegale karakter van de inhoud ten opzichte van de geldende wetgeving, enig verlies of schade als gevolg van het gebruik van geplaatste inhoud, die via sociale media wordt verspreid. In het geval dat de verantwoordelijkheid van NAPOLEONGAMES wordt gevraagd als gevolg van een tekortkoming door de Bezoeker aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden of de wettelijke en Reglementaire bepalingen van kracht, behoudt NAPOLEONGAMES zich het recht voor om de Bezoeker te vervolgen.

Art. 13 - Marketing & Acties

NAPOLEONGAMES biedt op discretionaire wijze promoties en acties aan die via verschillende kanalen kunnen worden aangeboden. Deze promoties en acties kunnen steeds onderworpen zijn aan specifieke actie- of promotievoorwaarden, die een aanvulling zijn en geenszins afbreuk doen aan onderhavige Voorwaarden. In geval van conflict prevaleren de Voorwaarden. De actie- of promotievoorwaarden zijn steeds consulteerbaar op NAPOLEONGAMES tijdens de looptijd van de actie of promotie.

Loutere deelname aan een promotie of actie geldt als onherroepelijke aanvaarding van de specifieke actie- of promotievoorwaarden.

NAPOLEONGAMES is niet aansprakelijk voor enig misbruik of nalatigheid onder welke vorm dan ook van enige rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken partij bij de promotie of actie.

Art. 14 - Bonus & Loyalty

NAPOLEONGAMES maakt gebruik van een systeem van bonussen & loyalty volgens het Reglement van Bonussen & Loyalty. ( zie link ).

Art. 15 - Privacy

Om te kunnen deelnemen aan de Kansspelen, Weddenschappen en promotieacties die via NAPOLEONGAMES worden aangeboden, delen de Spelers persoonsgegevens mee aan NAPOLEONGAMES. De aldus meegedeelde gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzicht van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet). De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

De ingezamelde gegevens worden enkel en alleen voor volgende doeleinden verwerkt:

•  Het administratieve beheer van de activiteiten van de Spelers, eventueel door informatie op te vragen bij de Kansspelcommissie ter goedkeuring dat de Speler mag deelnemen aan de Kansspelen en Weddenschappen;

•  Het beheer van NAPOLEONGAMES, de informatie en de optimalisering van de kwaliteit van de aangeboden diensten of van gelijkaardige diensten;

• De mededeling aan de Spelers van informatie over de nieuwe diensten van NAPOLEONGAMES en over marketingacties op voorwaarde dat de Speler zijn specifieke instemming voor dit type communicatie heeft gegeven door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken. Uitschrijving uit deze communicatie is ten allen tijde mogelijk door de Speler.

De ingezamelde persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van de doeleinden die in onderhavige Voorwaarden staan. De Speler kan op elk moment vragen om geen mails meer te ontvangen van NAPOLEONGAMES en zich verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor directe marketing door zijn verzoek via e-mail te sturen naar support@napoleongames.be.

In overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet), beschikken de Spelers bij NAPOLEONGAMES over een recht op toegang en rechtzetting van hun persoonsgegevens. Hiertoe kunnen de Spelers gegevens (met uitzondering van naam, voornaam, nationaliteit, geboortedatum en rijksregisternummer) rechtstreeks wijzigen op NAPOLEONGAMES onder ‘Persoonsgegevens’, onder ‘Mijn account’. Naam, voornaam, nationaliteit, geboortedatum kunnen op vraag van de Speler door NAPOLEONGAMES gewijzigd worden na controle van deze gegevens. Hiertoe dient een e-mail gericht te worden aan support@napoleongames.be . Het rijksregisternummer kan enkel worden aangepast op vraag van de Speler door NAPOLEONGAMES bij aantoonbaar misbruik.

Art. 14 – Cookies

NAPOLEONGAMES maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die worden aangemaakt door een programma op de server van NAPOLEONGAMES en die vervolgens op de harde schijf van de computer van de Bezoeker worden bewaard. Dit vergemakkelijkt het gebruik van de diensten van NAPOLEONGAMES. NAPOLEONGAMES kan de toegang en de werking van haar diensten niet garanderen indien het aanmaken van cookies wordt uitgeschakeld door de Bezoeker.  

Art. 15 - Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op NAPOLEONGAMES  wordt regelmatig aangepast en gecontroleerd. NAPOLEONGAMES  kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor het onrechtmatig gebruik dat de Bezoekers rechtstreeks of onrechtstreeks maken van zulke informatie met miskenning van onderhavige Algemene Voorwaarden. NAPOLEONGAMES wijst elke aansprakelijkheid ter zake af en biedt geen enkele waarborg betreffende de diensten die via NAPOLEONGAMES worden aangeboden.

NAPOLEONGAMES  kan evenmin de permanente beschikbaarheid, zonder fouten noch onderbreking, verzekeren van alle functies van NAPOLEONGAMES , noch de onmiddellijke rechtzetting van fouten, noch de totale afwezigheid van virussen of andere schadelijke elementen op NAPOLEONGAMES  en op de infrastructuur waarop de diensten worden aangeboden. Er kunnen tijdelijke beperkingen zijn ten gevolge van technische problemen zoals de onderbreking van de telecommunicatie, programmafouten of materiële problemen, enz. de Vennootschap  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, roerend of onroerend) ten gevolge van deze tijdelijke beperkingen, noch in verband met het gebruik van NAPOLEONGAMES  of het onvermogen om de diensten van NAPOLEONGAMES  te gebruiken. De Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte werking en upgrades van hun hardware, hun software en hun toegang tot het internet.

NAPOLEONGAMES  behoudt zich het recht voor om een of meerdere van de Kansspelen of Weddenschappen die op NAPOLEONGAMES worden aangeboden, op elk moment en zonder waarschuwing te onderbreken of op te schorten, de Inzet te limiteren of de noteringen te wijzigen, zonder verantwoording hiervoor te moeten afleggen. In voorkomend geval kan NAPOLEONGAMES  niet aansprakelijk worden gesteld zodat de Spelers op geen enkele manier aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding.

NAPOLEONGAMES  kan links bevatten naar websites die niet van NAPOLEONGAMES  zijn. Deze laatste kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website, noch voor de gevolgen van de toegang tot en/of het gebruik van deze websites.

NAPOLEONGAMES  kan in geen geval gehouden zijn tot het betalen van een schadevergoeding bij faillissement van de bank(en) waarmee NAPOLEONGAMES samenwerkt voor de exploitatie van NAPOLEONGAMES .

Art. 16 – Nietigheid van een clausule

De nietigheid, het verval of het niet-uitvoerbare karakter van alle of een deel van de Algemene Voorwaarden, leidt nooit tot de nietigheid van onderhavige Algemene Voorwaarden in hun geheel. De geheel of gedeeltelijk nietige, vervallen of niet-uitvoerbare bepaling wordt verondersteld niet geschreven te zijn. NAPOLEONGAMES  verbindt er zich toe deze bepaling te vervangen door een andere bepaling die dezelfde functie vervult, in de mate van het mogelijke.

Art. 17 - Geldend recht & rechtbanken

Elk geschil betreffende de Voorwaarden, NAPOLEONGAMES of het gebruik ervan wordt uitsluitend geregeld door het Belgisch recht. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Brussel  bevoegd.

In geval deze Voorwaarden moeten worden vertaald naar een andere taal, prevaleert de Nederlandstalige versie in geval van conflict tussen de vertaling en de Nederlandstalige versie.

Versie 2014/1