Algemene Voorwaarden van NAPOLEONGAMES - versie 28 februari 2020

 

Art. 1 - Uitgevers van NAPOLEONGAMES

De uitgevers van NAPOLEONGAMES zijn volgende ondernemingen:

Lunatim NV is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 9320 Erembodegem (Aalst), Korte Keppestraat 23/6, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0424.851.684. Lunatim NV is houder van een vergunning B naar Belgisch recht voor de exploitatie van offline kansspelen in een kansspelinrichting Klasse II en een aanvullende vergunning B+ naar Belgisch recht voor de exploitatie van kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten.

Hierna genoemd "Lunatim NV".

Napoleon Games Sports is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 9320 Erembodegem (Aalst), Korte Keppestraat 23/6, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0880.462.268. Napoleon Games Sports NV is houder van een vergunning F1 naar Belgisch recht voor het aanbieden van weddenschappen in een kansspelinrichting Klasse IV en een aanvullende vergunning F1+ naar Belgisch recht voor de exploitatie van weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten.

Hierna genoemd "Napoleon Games Sports NV".

E.C.K. is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Albertstrand 509, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0406.949.939. E.C.K. NV is houder van een vergunning A naar Belgisch recht voor de exploitatie van offline kansspelen in een kansspelinrichting Klasse I en een aanvullende vergunning A+ naar Belgisch recht voor de exploitatie van (casino-)kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten.

Hierna genoemd "E.C.K. NV".

 

Art. 2 - Definities

Bezoeker

Een Bezoeker is iedere natuurlijke persoon die gebruik maakt van minstens één van de diensten van NAPOLEONGAMES.

Cash Speler

Een Cash Speler is een Speler die deelneemt aan diensten van NAPOLEONGAMES met geldelijke Inzet.

Customer Service

Customer Service is de dienst van NAPOLEONGAMES waar elke Bezoeker terecht kan voor verdere informatie of bijstand.

Free Speler

Een Free Speler is een Speler die deelneemt aan diensten van NAPOLEONGAMES zonder geldelijke Inzet.

Inzet

De Inzet is het geheel van financiële middelen die de Speler aan het risico van het Spel of de Weddenschap blootstelt.

Kansspel

Een Kansspel is elk spel, waarbij een ingebrachte Inzet van om het even welke aard, hetzij het verlies van deze Inzet door minstens één der Spelers, hetzij een Winst van om het even welke aard voor minstens één der Spelers of inrichters van het spel tot gevolg heeft en waarbij het toeval een zelfs bijkomstig element is in het spelverloop, de aanduiding van de winnaar of de bepaling van de winstgrootte.

NAPOLEONGAMES

Onder 'NAPOLEONGAMES' dient verstaan te worden alle diensten die door de Vennootschap worden aangeboden via informatiemaatschappij-instrumenten. Dit omvat onder andere, doch niet beperkend, www.napoleongames.be, sociale media en de mobiele applicatie(s).

Reglement Weddenschappen

Het Reglement Weddenschappen is het geheel van regels van toepassing op Weddenschappen.

Spel

Een Spel is een Kansspel dat wordt aangeboden op NAPOLEONGAMES.

Speler

Een Speler is iedere Bezoeker die na geldige registratie en na verificatie van aanmeldingsgegevens gebruik maakt van de diensten van NAPOLEONGAMES.

Spelersaccount

Een Spelersaccount is het geheel van persoonlijke registratiegegevens, aanmeldingsgegevens en Spelersrekening.

Spelersrekening

Een Spelersrekening is een persoonlijke rekening van een Speler bij NAPOLEONGAMES waarop gelden kunnen worden gecrediteerd en gedebiteerd.

Spelreglement

Het Spelreglement is het geheel van regels van toepassing op het specifieke Spel.

Spelsessie

Een Spelsessie is de termijn tussen het opstarten en afsluiten van een Spel, waarin één of meerdere Spelrondes kunnen worden gespeeld.

Spelronde

Een Spelronde is de termijn vanaf de Inzet tot en met het resultaat van het Spel.

Vennootschap
De Vennootschap is Lunatim NV, Napoleon Games Sports NV en E.C.K NV.

Weddenschap

Een Weddenschap is een kansspel waarbij elke Speler een Inzet inbrengt en waarbij Winst of verlies wordt opgeleverd die niet afhangt van een daad gesteld door de Speler, maar van de verwezenlijking van een onzekere gebeurtenis die zich voordoet zonder tussenkomst van de Spelers.

Winst

De Winst is het geheel van financiële middelen die de Speler op het einde van de Spelronde of de Weddenschap ontvangt.

 

Art. 3 - Aangeboden diensten

NAPOLEONGAMES biedt Bezoekers een wettelijk toegestane online speelervaring (goedgekeurd door de Belgische Kansspelcommissie). Het aanbod bestaat uit:

Kansspelen

Er kan gespeeld worden met of zonder financiële Inzet.

Weddenschappen

Er kan enkel met financiële Inzet gespeeld worden.

 

Art. 4 - Algemeen

De toegang tot en het gebruik van NAPOLEONGAMES is onderworpen aan onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden. Door NAPOLEONGAMES te openen en te gebruiken aanvaardt iedere Bezoeker expliciet, onvoorwaardelijk en onherroepelijk dat hij/zij evenals zijn rechtsopvolgers verbonden zijn door onderhavige Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere. Deze Voorwaarden omvatten bovendien:

het Reglement Weddenschappen

de Spelreglement(en)

die er integrerend deel van uitmaken en waarmee iedere Bezoeker zich uitdrukkelijk akkoord verklaart.

NAPOLEONGAMES behoudt zich het recht voor om onderhavige Voorwaarden, de toegang tot en de inhoud van NAPOLEONGAMES, alsook het Reglement Weddenschappen en de Spelreglement(en) op elk moment te wijzigen en bij te werken, zonder voorafgaandelijke waarschuwing. In geval van een wijziging van onderhavige Voorwaarden worden de Spelers hiervan ingelicht bij de eerstvolgende aanmelding op NAPOLEONGAMES. Deze wijziging dient expliciet aanvaard te worden door iedere Speler die verder gebruik wenst te maken van de diensten van NAPOLEONGAMES.

Het feit dat NAPOLEONGAMES zich op een bepaald moment niet beroept op een bepaling van onderhavige Voorwaarden en/of de Reglementen, kan geenszins worden geïnterpreteerd als het verzaken aan enig recht of enige bepaling.

Indien NAPOLEONGAMES aan een afzonderlijke Speler ten uitzonderlijke en persoonlijke titel een afwijking op onderhavige Voorwaarden en/of Reglementen toestaat, kan dit voor de betrokken Speler nooit als een verworven recht worden beschouwd.

 

Art. 5 - Registratie

Registratie op NAPOLEONGAMES is enkel toegelaten voor natuurlijke personen die wettelijk bekwaam en minstens 18 jaar zijn. Weddenschappen zijn toegankelijk voor natuurlijke personen vanaf 18 jaar. De overige aangeboden Kansspelen zijn enkel toegankelijk voor natuurlijke personen vanaf 21 jaar.

Iedere natuurlijke persoon heeft recht op maximum 1 Spelersaccount op NAPOLEONGAMES. Indien NAPOLEONGAMES een redelijk vermoeden heeft of vaststelt dat één natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks de controle heeft over meerdere Spelersaccounts, behoudt NAPOLEONGAMES zich uitdrukkelijk het recht voor om iedere Spelersaccount waarvan de gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke identificatiegegevens van de natuurlijke persoon, te blokkeren en de aanwezige gelden te blokkeren, zonder dat de Speler hierop enig recht kan laten gelden.

De Spelersaccount is strikt persoonlijk, mag in geen geval worden overgedragen aan een derde en mag evenmin door een derde worden gebruikt. Elke Speler is verantwoordelijk voor het waarheidsgetrouw, volledig en nauwkeurig invoeren en up-to-date houden van zijn gegevens. NAPOLEONGAMES behoudt zich het recht voor om op elke wijze de juistheid van de gegevens te controleren.

Om een geldige registratie te bekomen, dient hierna beschreven procedure gevolgd te worden. De Bezoeker vult verplicht volgende gegevens in: rijksregisternummer, naam en voornaam (zoals vermeld op de identiteitskaart), geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, nationaliteit, gsm-nummer, e-mailadres en bevestiging van emailadres, bankrekeningnummer, gebruikersnaam en wachtwoord.

De naam, voornaam, rijksregisternummer en geboortedatum zijn in principe niet vatbaar voor wijzigingen, tenzij door uitdrukkelijke tussenkomst van Customer Service.

NAPOLEONGAMES behoudt zich het recht voor om eenzijdig het gebruik van een bepaalde gebruikersnaam of wachtwoord te verbieden dat naar haar mening ongepast is of in strijd met de openbare orde of goede zeden.

In geval van verlies, diefstal of het vergeten van de logingegevens, moet de Bezoeker onmiddellijk contact opnemen met Customer Service. Na verificatie van de identiteit, zal NAPOLEONGAMES alle maatregelen treffen om de Bezoeker opnieuw toegang te verlenen tot zijn account.

 

Art. 6 - Toegang

Elke Speler is verantwoordelijk voor het beheer van zijn Spelersaccount en de vertrouwelijkheid van zijn logingegevens (gebruikersnaam en wachtwoord). NAPOLEONGAMES kan op geen enkel moment en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van logingegevens en het beheer van de Spelersaccount door een derde, al dan niet met medewerking van de Speler.

Indien de Speler kennis heeft van het feit dat een andere persoon met zijn logingegevens toegang heeft tot NAPOLEONGAMES, licht hij NAPOLEONGAMES hiervan onmiddellijk in per e-mail op volgend adres: support@napoleongames.be.

De Speler is verder volledig en alleen verantwoordelijk voor elke activiteit op zijn/haar Spelersaccount. NAPOLEONGAMES is niet verantwoordelijk voor verlies of schade die de Speler zou hebben opgelopen door het ongeoorloofde gebruik van zijn/haar logingegevens door derden, zelfs indien de Speler daarvan niet op de hoogte was.

NAPOLEONGAMES behoudt zich eenzijdig het recht voor om de toegang tot NAPOLEONGAMES te ontzeggen aan elke Speler die onderhavige Voorwaarden niet respecteert.

Bij geschil aanvaardt de Speler dat de registratiegegevens en logingegevens die hij heeft opgegeven en geregistreerd zijn op de servers van NAPOLEONGAMES, bewijskracht hebben tussen partijen.

Het is eveneens verboden om de toegankelijkheid tot NAPOLEONGAMES te verstoren of dit te proberen via welk middel ook.

Art. 7 - Deelname, Inzet en Winst

Algemeen

De Bezoeker verbindt zich ertoe om geen enkel gedrag te vertonen dat schade kan toebrengen aan de reputatie van NAPOLEONGAMES, haar software, haar Kansspelen, haar Weddenschappen of andere Bezoekers of afbreuk kan doen aan de goede werking van NAPOLEONGAMES, haar software en haar Kansspelen. De Bezoekers verbinden zich ertoe zich te onthouden van manipulaties of communicaties onder Bezoekers die de gelijkheid van de Bezoekers in het gevaar zouden brengen.

Het is strikt verboden om de werking van de aangeboden Kansspelen en Weddenschappen te veranderen of te beïnvloeden of dit te proberen via welk middel ook, meer bepaald om de resultaten, de onpartijdigheid of elk bepalend element van een Kansspel of Weddenschap te veranderen.

Het is eveneens verboden om enige inhoud van NAPOLEONGAMES op wat voor wijze te downloaden, weer te geven of door te geven met de loutere doelstelling om vervolgens met computervirussen of enige andere code of software, ontworpen om de normale werking of de functies van NAPOLEONGAMES, haar software of haar Kansspelen te hinderen, te vervalsen, te onderbreken, te vernietigen of te beperken, de aangepaste inhoud terug aan te bieden of te (her-)gebruiken.

In het geval dat NAPOLEONGAMES redelijkerwijs van oordeel is dat de Bezoeker de instrumenten van de aangeboden Kansspelen of Weddenschappen heeft gewijzigd of heeft trachten te wijzigen of een product voorzien van kunstmatige intelligentie heeft gebruikt of heeft trachten te gebruiken, behoudt NAPOLEONGAMES zich het recht voor de Spelersaccount onmiddellijk op te zeggen of te blokkeren, het op de Spelersrekening gecrediteerde bedrag niet terug te storten en de Bezoeker de toegang tot alle andere internetsites, de diensten en software die NAPOLEONGAMES zou aanbieden, te verbieden, en dit alles zonder enige vorm van verhaal van welke aard ook.

Spelen

Deelname aan de aangeboden Kansspelen, met uitzondering van de Weddenschappen, is toegelaten aan Cash Spelers vanaf 21 jaar.

Deelname aan een Spel gebeurt door de inzet van een bepaalde som, gelijk aan één van de aangeboden Inzetten. De mogelijke Inzetten en mogelijke Winsten zijn consulteerbaar in het Spelreglement. De Inzet is door de Speler vrij te kiezen per Spelronde. Elke Inzet wordt onmiddellijk gedebiteerd van de Spelersrekening. Indien de Spelersrekening van de Cash Speler ontoereikend is voor de gekozen Inzet, kan de Cash Speler niet deelnemen aan een nieuw spel met deze Inzet.

Na afloop van een Spelronde wordt de Cash Speler onmiddellijk ingelicht over het resultaat en wordt de eventuele Winst onmiddellijk gecrediteerd op zijn Spelersrekening.

Indien een Spelronde onderbroken zou worden vóór het einde van de Spelronde, door toedoen van de Cash Speler, verliest de Cash Speler de mogelijkheid op Winst.

Indien een Spelronde onderbroken zou worden vóór het einde van de Spelronde, door een technisch probleem, wordt de Cash Speler verzocht onmiddellijk contact op te nemen met de Customer Service. Na analyse van het spelverloop en het technisch probleem wordt door NAPOLEONGAMES een technisch verslag opgemaakt, rekening houdend met het Spelreglement dat van toepassing is. Het technisch verslag van het verloop van deze Spelronde zal gelden als enige bewijs voor berekening van Winst of verlies en kan niet ter discussie gebracht worden.

Indien zou blijken dat het verloop van één of meerdere Spelrondes niet in overeenstemming is of geweest is met het Spelreglement of onderhavige Voorwaarden en dit om welke reden dan ook, behoudt NAPOLEONGAMES zich het recht voor het resultaat van deze Spelrondes te corrigeren volgens het normaal spelverloop. Eventuele Winsten of verliezen van de Speler tijdens deze afwijkende Spelronde(s) kunnen door NAPOLEONGAMES eveneens worden gecorrigeerd zonder voorafgaandelijke kennisgeving aan de betrokken Speler. Het technisch verslag van het verloop van deze afwijkende Spelronde(s) zal gelden als enige bewijs voor berekening van (gecorrigeerde) Winst of verlies en kan niet ter discussie gebracht worden.

Het verloop van een Spelronde met of zonder financiële Inzet uit het verleden kan niet als referentie worden gebruikt voor Winst of verlies in toekomstige Spelrondes.

Weddenschappen

Deelname aan de aangeboden Weddenschappen is toegelaten aan Cash Spelers vanaf 18 jaar.

Deelname aan een Weddenschap gebeurt door de Inzet van een bepaalde som, vrij te kiezen door de Cash Speler. De Inzet van elke Weddenschap wordt onmiddellijk gedebiteerd van de Spelersrekening. Indien de Spelersrekening van de Cash Speler ontoereikend is voor de gekozen Inzet, kan de Cash Speler niet deelnemen aan een nieuwe Weddenschap met deze Inzet.

De mogelijke Winst wordt bepaald door de Inzet en de aangeboden notering en is onmiddellijk consulteerbaar. Na afloop van de Weddenschap wordt de Cash Speler onmiddellijk ingelicht over het resultaat en wordt de eventuele Winst onmiddellijk gecrediteerd op zijn Spelersrekening.

Indien zou blijken dat een fout resultaat en eventuele Winst is meegedeeld aan de Speler, behoudt NAPOLEONGAMES zich het recht voor om dit zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren.

NAPOLEONGAMES behoudt zich het recht voor om het bedrag van de individuele of collectieve Inzet per Weddenschap en/of per dag en/of per maand te beperken.

 

Art. 8 - Beheer van de Spelersaccount

Elke Cash Speler heeft een Spelersaccount op NAPOLEONGAMES die hij aangemaakt heeft bij zijn registratie. De sommen die op de Spelersrekening worden gestort, kunnen enkel worden gebruikt om deel te nemen aan Kansspelen en Weddenschappen van NAPOLEONGAMES. In overeenstemming met deze Voorwaarden en de wettelijke bepalingen, kan de Cash Speler ten allen tijde gelden opvragen van de Spelersrekening door overschrijving naar de bankrekening van de Speler.

NAPOLEONGAMES beheert de Winst en het verlies op de Spelersrekening van de Cash Speler die NAPOLEONGAMES hiertoe uitdrukkelijk mandateert. Bij aanvang van elke Spelronde wordt de Spelersrekening van de Cash Speler door NAPOLEONGAMES onmiddellijk gedebiteerd met de Inzet. Na elke Spelronde wordt de Spelersrekening van de Cash Speler, in voorkomend geval, onmiddellijk gecrediteerd met de Winst van de Cash Speler.

NAPOLEONGAMES behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaandelijke kennisgeving aan de Speler, een Spelersaccount tijdelijk of permanent, gedeeltelijk of volledig te blokkeren teneinde de juistheid van de verstrekte gegevens te controleren, fraude tegen te gaan of het onderzoek van Spelsessies of Weddenschappen uit te voeren.

NAPOLEONGAMES heeft steeds het recht om de account onmiddellijk te blokkeren (zelfs in de loop van een Spelronde) bij niet-naleving of verdenking van niet-naleving van onderhavige Voorwaarden. In dat geval heeft NAPOLEONGAMES recht op de sommen die op de Spelersrekening van de Cash Speler staan om de eventuele administratieve kosten en de eventuele schadevergoeding die de Speler verschuldigd is, te innen.

De uitbetalingen van de Spelersrekening gebeuren uitsluitend via overschrijving. NAPOLEONGAMES schrijft de bedragen alleen over naar de Europese bankrekening die de Cash Speler bij zijn registratie of op de uitbetalingsaanvraag meedeelt. NAPOLEONGAMES controleert de identiteit van de houder van de Spelersaccount niet systematisch. De overschrijving wordt ten laatste 5 bankwerkdagen na het verzoek van de Cash Speler uitgevoerd. Het minimumbedrag voor een uitbetaling bedraagt € 10,00, behalve in het geval van een afsluiting van een Spelersaccount door NAPOLEONGAMES.

Als een Cash Speler gelden wil opvragen die hij/zij gestort heeft op zijn Spelersrekening zonder dat deze eerst werden ingezet in een Kansspel of Weddenschap, behoudt NAPOLEONGAMES zich het recht voor de opvraging ervan te weigeren, onder andere omwille van mogelijke anti-witwasmisbruiken, zolang het geheel (100%) van de gelden niet werd ingezet.

NAPOLEONGAMES is gemachtigd om veiligheidscontroles uit te voeren alvorens een overschrijving uit te voeren. In dat geval dient de Speler op verzoek van NAPOLEONGAMES een aanvraag tot uitbetaling schriftelijk te bevestigen, met bewijs van zijn/haar bankgegevens en een kopie (recto/verso) van zijn/haar identiteitskaart en, indien NAPOLEONGAMES dit nodig acht, een officieel bewijs van woonst, uitgegeven door de stad of gemeente waar de Speler zijn officiële verblijfplaats heeft. Indien deze gegevens niet overeenstemmen met de gegevens die werden verstrekt aan NAPOLEONGAMES, kan de betaling niet doorgaan.

Bij elk vermoeden van identiteits- of bankfraude behoudt NAPOLEONGAMES zich het recht voor om een Spelersaccount te blokkeren of af te sluiten en/of niet tot uitbetaling over te gaan en alle juridische maatregelen te nemen die ze nodig acht. Indien de Speler geen geldig kopie van zijn identiteitskaart en, indien gevraagd door NAPOLEONGAMES, officieel bewijs van woonst uitgegeven door de stad/gemeente kan aanleveren waarvan de gegevens (naam, voornaam, geboortedatum, straatnaam, huisnummer, postcode, gemeente/stad) integraal overeenstemmen met de gegevens geregistreerd op de Spelersaccount, zal NAPOLEONGAMES het recht hebben om de Spelersaccount te blokkeren en niet tot uitbetaling over te gaan. De tegoeden waarvan de Speler uitdrukkelijk om uitbetaling heeft verzocht, zullen na verloop van 3 maanden na het verzoek om uitbetaling onherroepelijk en zonder mogelijkheid tot verzet eigendom worden van NAPOLEONGAMES, met verlies van alle rechten voor de Speler en diens rechtsopvolgers, waarmee iedere Bezoeker zich uitdrukkelijk akkoord verklaard, indien door de betrokken Speler binnen deze termijn van 3 maanden geen geldig kopie van zijn identiteitskaart en, indien gevraagd door NAPOLEONGAMES, officieel bewijs van woonst uitgegeven door de stad/gemeente kan aanleveren waarvan de gegevens (naam, voornaam, geboortedatum, straatnaam, huisnummer, postcode, gemeente/stad) integraal overeenstemmen met de gegevens geregistreerd op de Spelersaccount.

NAPOLEONGAMES behoudt zich het recht voor om de Spelersaccount van een Bezoeker af te sluiten, zonder verantwoording en naar eigen goeddunken, indien er gedurende 12 maanden geen activiteit was op zijn Spelersaccount. De Bezoeker zal tijdig door NAPOLEONGAMES via een mail op het opgegeven emailadres op de hoogte worden gebracht dat zijn Spelersaccount afgesloten zal worden wegens inactiviteit. De tegoeden die de betrokken Bezoeker op zijn Spelersrekening heeft staan op het ogenblik dat er minstens 12 maanden is verstreken sinds de laatste maal dat de Bezoeker zich rechtsgeldig heeft aangemeld op de Spelersaccount, worden onherroepelijk en zonder mogelijkheid tot verzet na verloop van 7 dagen vanaf de kennisgeving eigendom van NAPOLEONGAMES, met verlies van alle rechten voor de Bezoeker en diens rechtsopvolgers, waarmee iedere Bezoeker zich uitdrukkelijk akkoord verklaart.

NAPOLEONGAMES behoudt zich het recht voor om de kosten voor het storten van geld op zijn/haar Spelersrekening bij NAPOLEONGAMES aan de Cash Speler aan te rekenen.

Bepaalde dienstverleners zijn in staat om de overschrijvingen naar de Spelersrekening van een Cash Speler te limiteren. Betalingen met kredietkaarten zijn niet toegelaten.

 

Art. 9 - Customer Service

De Bezoeker kan zich bij problemen, opmerkingen of klachten richten tot de dienst Customer Service via verschillende kanalen:

-Telefoon op het nummer (+32) 078 077 013 (tussen 09:00 en 01:00)

-Chat (tussen 09:00 en 01:00)

-Contactformulier op de website

-E-mail op het adres support@napoleongames.be

De Customer Service zal de aanvraag, opmerking of klacht van de Bezoeker analyseren en trachten de Bezoeker zo snel mogelijk verder te helpen. Indien geen onmiddellijke oplossing mogelijk is, zal de Customer Service de gegevens overmaken aan de bevoegde dienst voor verdere behandeling. Customer Service zal de Bezoeker contacteren zodra de bevoegde dienst het onderzoek heeft afgerond of indien bijkomende gegevens vereist zijn.

De Customer Service is onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte informatie en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden met betrekking tot de verstrekte informatie.

 

Art. 10 - Uitschrijving

Deregistratie

De Speler kan zich op elk moment deregistreren bij NAPOLEONGAMES, in overeenstemming met onderhavig artikel. Deregistratie bij NAPOLEONGAMES is onafhankelijk van de uitschrijving bij de Belgische Kansspelcommissie.

De Speler kan zichzelf deregistreren door een wijziging in het profiel van zijn Spelersaccount. De Speler wordt na deregistratie verwijderd uit alle communicatie van NAPOLEONGAMES en de Spelersaccount wordt op inactief geplaatst.

NAPOLEONGAMES gaat op het moment van deregistratie niet automatisch over tot het debiteren van de Spelersrekening van de Speler. In voorkomend geval kan de Speler opteren om zijn Spelersrekening te debiteren doch is dit geen vereiste.

De Speler kan op ieder moment zijn Spelersaccount reactiveren en verder gebruik maken van de diensten van NAPOLEONGAMES via zijn laatst bekende registratie- en logingegevens.

Uitschrijving Kansspelcommissie (KSC)

De Kansspelcommissie is een onafhankelijk orgaan met eigen procedures. NAPOLEONGAMES kan niet aangesproken worden over de werking van deze procedures.

De Speler kan zich op elk moment uitschrijven bij de Belgische Kansspelcommissie. De Speler heeft dan niet langer toegang tot kansspelen. De procedure tot vrijwillige uitschrijving staat beschreven op https://www.gamingcommission.be/opencms/opencms/jhksweb_nl/protection/forbid/.

Spelers met een toegangsverbod kunnen niet deelnemen aan Kansspelen of Weddenschappen met een geldelijke Inzet, aangeboden op NAPOLEONGAMES.

Spelers kunnen hun toegangsverbod ongedaan maken door het doorlopen van de voorziene procedure bij de Belgische Kansspelcommissie. Na een wachttijd van 3 maanden vanaf de dag dat de Belgische Kansspelcommissie de aanvraag heeft ontvangen, heeft de Speler opnieuw toegang tot kansspelen.

 

Art. 11 - Intellectuele eigendom

NAPOLEONGAMES en alle rechten ter zake zijn de exclusieve eigendom van de Vennootschap of zijn partners. Deze elementen vormen creaties die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten. De merken, logo's, grafische vormgeving, foto's, animaties, video's, teksten en andere onderscheidende tekens op NAPOLEONGAMES zijn de intellectuele eigendom van de Vennootschap of zijn partners. Enige reproductie, gebruik of afbeelding ervan zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de Vennootschap of zijn partners is verboden op straffe van rechtsvervolging.

De creatie van een hyperlink naar de onthaalpagina van NAPOLEONGAMES, met uitzondering van elk ander adres, is toegelaten op voorwaarde dat deze link niet schadelijk is voor NAPOLEONGAMES en behoudens andersluidend bericht van NAPOLEONGAMES. Elke hyperlink naar een interne pagina van NAPOLEONGAMES is verboden, behoudens de voorafgaande en schriftelijke toelating van de Vennootschap of zijn partners.

 

Art. 12 - Social Media

NAPOLEONGAMES maakt gebruik van social media, waaronder, doch niet limitatief:

-Facebook: https://www.facebook.com/Napoleongames

-Twitter: https://twitter.com/napoleongames

-Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCwlyhFJvIWUojFF2KWXKFYQ

Alle berichten die worden weergegeven via socialemediakanalen zijn louter informatief en kunnen geenszins bindend worden beschouwd ten aanzien van NAPOLEONGAMES.

NAPOLEONGAMES kan niet aansprakelijk gesteld worden voor alle berichten die verschijnen op socialemediakanalen.

Iedere persoon verbindt zich ertoe de basisregels van goed gedrag, beleefdheid en hoffelijkheid te respecteren bij het gebruik van sociale media in de ruime zin en dient in het bijzonder:

-hoffelijk en vriendelijk te blijven,

-persoonlijke aanvallen te vermijden.

Het is de Bezoekers uitdrukkelijk verboden om berichten met een haatdragend, racistisch, antisemitisch, xenofoob, homofoob, lasterlijk karakter of die schadelijk zijn voor de openbare orde en de goede zeden of meer in het algemeen denigrerende of beledigende berichten, te verspreiden, te propageren, of bij te dragen aan de verspreiding ervan op welke drager dan ook die betrekking hebben op NAPOLEONGAMES of haar Bezoekers.

Eveneens verboden op sociale media zijn berichten die in strijd zijn met de geest van NAPOLEONGAMES, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend berichten die een bepaalde politieke of religieuze stellingname of mening inhouden, ongewenste, overdreven of misplaatste berichten, berichten die andere Bezoekers misleiden over de spelregels of door de naam aan te nemen van andere personen en meer in het bijzonder door zich voor te doen als een werknemer, medewerker of partner van NAPOLEONGAMES.

Bovendien is het voor de Bezoeker verboden om zich voor te doen als een andere Bezoeker of om te communiceren onder een valse naam, een valse hoedanigheid of een vals pseudoniem, noch te liegen over zijn leeftijd.

NAPOLEONGAMES behoudt zich het recht voor om berichten op de eigen sociale media kanalen, die in strijd zijn met deze bepalingen, te verwijderen.

NAPOLEONGAMES kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, in het bijzonder voor het illegale karakter van de inhoud ten opzichte van de geldende wetgeving, enig verlies of schade als gevolg van het gebruik van geplaatste inhoud, die via sociale media wordt verspreid. In het geval dat de verantwoordelijkheid van NAPOLEONGAMES wordt gevraagd als gevolg van een tekortkoming door de Bezoeker aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden of de wettelijke en Reglementaire bepalingen van kracht, behoudt NAPOLEONGAMES zich het recht voor om de Bezoeker te vervolgen.

 

Art. 14 - Live Casino

Het Live Casino wordt ter beschikking gesteld en beheerd door de Vennootschap.

De Vennootschap, de softwareleverancier en de leverancier van de spelerstoepassing, alsook hun moeder/-dochterondernemingen en andere verbonden ondernemingen zijn in geen enkel geval, nalatigheid inbegrepen, aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, specifieke of gevolgschade die kan voortkomen uit het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van het Live Casino, verbonden toepassingen en/of andere materialen. De Speler vrijwaart de Vennootschap, de softwareleverancier, de overige leveranciers van de Vennootschap, de werknemers, stafleden, directieleden, licentienemers, distributeurs, doorverkopers, verbonden bedrijven, dochterondernemingen, reclame- en andere bureaus, mediapartners, agenten en retailers integraal voor alle kosten, uitgaven, aansprakelijkheid en schade die kunnen volgen uit volgende handelingen: (i) toegang, gebruik en hergebruik van het Live Casino evenals de toepassingen van het Live Casino, (ii) deelname aan het Live Casino en (iii) het aanvaarden van eender welke prijs. Als de Bezoeker niet tevreden is over de dienstverlening met betrekking tot het Live Casino kan hij enkel het gebruik van het Live Casino stopzetten teneinde hieraan tegemoet te komen.

 

Art. 15 - Cookies

NAPOLEONGAMES maakt gebruik van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring (bijvoorbeeld voor het onthouden van een taalkeuze) en voor de verzameling van webstatistieken.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer een Bezoeker de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde 'session cookie') of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde 'permanente cookie '). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van NAPOLEONGAMES of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op de computer of mobiel apparaat van de Bezoeker bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de Bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de Bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de Bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Geen persoonsgegevens

Een cookie bestaat uit een (uniek) nummer of waarde. Het bevat geen persoonsgegevens.

Welke cookies gebruikt NAPOLEONGAMES?

De Bezoeker kan zijn browser zo instellen dat hij een bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. De Bezoeker dan echter niet van alle mogelijkheden van de site en diensten van NAPOLEONGAMES gebruik maken en NAPOLEONGAMES kan de toegang en de werking van haar diensten niet garanderen indien het aanmaken van cookies wordt uitgeschakeld door de Bezoeker. De Bezoeker kan daarnaast aangeven of hij al dan niet toestemming geeft dat de website tracking cookies plaatst en kan deze keuze te allen tijde wijzigen.

NAPOLEONGAMES maakt gebruik van volgende cookies:

1. Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om NAPOLEONGAMES te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Indien deze cookies door een Bezoeker worden geweigerd zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

2. Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van NAPOLEONGAMES vergemakkelijken en aangenamer maken voor de Bezoeker en er voor zorgen dat de Bezoeker een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens een voorkeur onthouden.

3. Performantie cookies

NAPOLEONGAMES maakt ook gebruik van Google Analytics. Met cookies wordt informatie verzameld over het gebruik dat Bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van NAPOLEONGAMES te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de Bezoekers en om het gebruiksgemak te vergroten.

4. Third party cookies

NAPOLEONGAMES kan ook elementen bevatten van andere, derde partijen.

Cookies weigeren

Via de browserinstellingen kan een Bezoeker de installatie van cookies weigeren.

De Bezoeker kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van zijn/haar computer of mobiel apparaat.

 

Art. 17 - Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op NAPOLEONGAMES wordt regelmatig aangepast en gecontroleerd. NAPOLEONGAMES kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor het onrechtmatig gebruik dat de Bezoekers rechtstreeks of onrechtstreeks maken van zulke informatie met miskenning van onderhavige Algemene Voorwaarden. NAPOLEONGAMES wijst elke aansprakelijkheid ter zake af en biedt geen enkele waarborg betreffende de diensten die via NAPOLEONGAMES worden aangeboden.

NAPOLEONGAMES kan evenmin de permanente beschikbaarheid, zonder fouten noch onderbreking, verzekeren van alle functies van NAPOLEONGAMES, noch de onmiddellijke rechtzetting van fouten, noch de totale afwezigheid van virussen of andere schadelijke elementen op NAPOLEONGAMES en op de infrastructuur waarop de diensten worden aangeboden. Er kunnen tijdelijke beperkingen zijn ten gevolge van technische problemen zoals de onderbreking van de telecommunicatie, programmafouten of materiële problemen, enz. de Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, roerend of onroerend) ten gevolge van deze tijdelijke beperkingen, noch in verband met het gebruik van NAPOLEONGAMES of het onvermogen om de diensten van NAPOLEONGAMES te gebruiken. De Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte werking en upgrades van hun hardware, hun software en hun toegang tot het internet.

NAPOLEONGAMES behoudt zich het recht voor om een of meerdere van de Kansspelen of Weddenschappen die op NAPOLEONGAMES worden aangeboden, op elk moment en zonder waarschuwing te onderbreken of op te schorten, de Inzet te limiteren of de noteringen te wijzigen, zonder verantwoording hiervoor te moeten afleggen. In voorkomend geval kan NAPOLEONGAMES niet aansprakelijk worden gesteld zodat de Spelers op geen enkele manier aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding.

NAPOLEONGAMES kan links bevatten naar websites die niet van NAPOLEONGAMES zijn. Deze laatste kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites, noch voor de gevolgen van de toegang tot en/of het gebruik van deze websites.

NAPOLEONGAMES kan in geen geval gehouden zijn tot het betalen van een schadevergoeding bij faillissement van de bank(en) of andere partijen waarmee NAPOLEONGAMES samenwerkt voor de exploitatie van NAPOLEONGAMES.

Iedere Bezoeker verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de beslissingen die NAPOLEONGAMES zich genoopt ziet te treffen met het oog op het treffen van een billijke regeling.

Art. 18 - Nietigheid van een clausule

De nietigheid, het verval of het niet-uitvoerbare karakter van alle of een deel van de Algemene Voorwaarden, leidt nooit tot de nietigheid van onderhavige Algemene Voorwaarden in hun geheel. De geheel of gedeeltelijk nietige, vervallen of niet-uitvoerbare bepaling wordt verondersteld niet geschreven te zijn. NAPOLEONGAMES verbindt er zich toe deze bepaling te vervangen door een andere bepaling die dezelfde functie vervult, in de mate van het mogelijke.

 

Art. 19 - Geen afstand

Het niet of niet tijdig opeisen van een recht of het niet of niet tijdig toepassen van een sanctie door NAPOLEONGAMES houdt geenszins een afstand van recht in. NAPOLEONGAMES zal te allen tijde het recht hebben om zijn rechten onder onderhavige overeenkomst uit te oefenen.

 

Art. 20 - Geldend recht & rechtbanken

Elk geschil betreffende de Voorwaarden, NAPOLEONGAMES of het gebruik ervan wordt uitsluitend geregeld door het Belgisch recht. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Gent, afdeling Dendermonde bevoegd.

In geval deze Voorwaarden moeten worden vertaald naar een andere taal, prevaleert de Nederlandstalige versie in geval van conflict tussen de vertaling en de Nederlandstalige versie.

Onderstaand Privacy Statement maakt geen deel uit van onze Algemene Voorwaarden, doch dient om je te informeren over het gebruik van je persoonsgegevens door NAPOLEONGAMES.

Privacy statement - versie 25 mei 2018

Waarom het belangrijk is om deze informatie te lezen

We raden aan om deze informatie aandachtig te lezen. Deze Privacy statement beschrijft de doelen voor dewelke NAPOLEONGAMES je persoonsgegevens gebruikt en bevat informatie over jouw rechten inzake gegevensbescherming en hoe je die kan uitoefenen.

NAPOLEONGAMES (de uitgevers van NAPOLEONGAMES staan beschreven in de Algemene Voorwaarden van NAPOLEONGAMES) kan aanpassingen doorvoeren aan deze Privacy statement. De meest recente versie is steeds beschikbaar op https://nl-be.napoleongames.be/content/privacy. NAPOLEONGAMES zal je informeren over alle substantiële wijzigingen via haar website.

NAPOLEONGAMES verwerkt je persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere aanvullende wetten en regelgevingen. Je kan meer informatie vinden over de Belgische regelgeving inzake gegevensbescherming op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger Privacy Commissie): www.privacycommission.be

NAPOLEONGAMES ageert als een verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens. Dit betekent dat NAPOLEONGAMES, alleen of samen met andere verwerkingsverantwoordelijken (bijvoorbeeld de betalingsinstellingen waar NAPOLEONGAMES mee samenwerkt), bepaalt voor welke doeleinden en op welke manier je persoonsgegevens zullen worden verwerkt.

Je rechten inzake gegevensbescherming

1.Je kan je persoonsgegevens inkijken

Indien je wilt nagaan welke persoonsgegevens NAPOLEONGAMES van je bezit, laat het ons dan weten. Een deel van deze gegevens kan je zelf inkijken wanneer je inlogt op je spelersaccount. Stuur ons een aanvraag, indien je een meer gedetailleerd overzicht wenst.

2.Je kan je persoonsgegevens corrigeren

Het is mogelijk dat je persoonsgegevens niet (langer) correct zijn. Je kunt bepaalde gegevens zelf wijzigen wanneer je inlogt op je spelersaccount. Stuur ons een aanvraag, wanneer je van mening bent dat andere persoonsgegevens dienen te worden gecorrigeerd of aangevuld.

3.Je kan ons vragen om je persoonsgegevens te verwijderen

Je kan ons vragen om de persoonsgegevens die we over jou verzameld hebben, te verwijderen. Echter, sommige gegevens dienen we bij te houden omwille van wettelijke en/of contractuele verplichtingen.

4.Je kan bezwaar aantekenen tegen het verwerken van je persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden

Wanneer je niet akkoord gaat met de manier waarop NAPOLEONGAMES haar gerechtvaardigd belang inroept om bepaalde persoonsgegevens te verwerken, dan kan je hiertegen bezwaar aantekenen. Bezwaren zullen gerespecteerd worden, tenzij er dwingende redenen bestaan om dit niet te doen (bijvoorbeeld wanneer we persoonsgegevens gebruiken voor het bestrijden van fraude).

5.Je kan vragen om je persoonsgegevens te laten overdragen naar een andere onderneming

Je hebt het recht om persoonsgegevens die je zelf aan NAPOLEONGAMES hebt bezorgd, te laten overdragen naar jezelf of een andere onderneming. De gegevensbeschermingsreguleringen voorzien echter in een aantal beperkingen inzake het uitoefenen van dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle persoonsgegevens.

6.Hoe kan je je rechten uitoefenen

Indien je je rechten wenst uit te oefenen, vragen we jou om een aanvraag te sturen naar privacy@napoleongames.be. Deze aanvraag dient ten minste de elementen te bevatten zoals bepaald in onderstaande tabel. Deze elementen kunnen verschillen naargelang het recht dat je wenst uit te oefenen. We nodigen je uit om je aanvraag zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven. We zullen je identiteit bevragen om ervoor te zorgen dat je rechten enkel kunnen worden uitgeoefend door jou. Het is daarom mogelijk dat we je vragen om ons een geldig identiteitsbewijs voor te leggen. Indien je een gedetailleerd overzicht wilt bekomen van de persoonsgegevens die we over jou bezitten of indien je het recht wilt uitoefenen om je gegevens over te dragen, dan zullen we je vragen om ons hoofdkantoor in Erembodegem te bezoeken aangezien we deze data enkel op persoonlijke wijze tot je beschikking willen stellen.

Indien je een vraag hebt over onze Privacy statement of een klacht wil neerleggen inzake het uitoefenen van je rechten, dan vragen we je om een email te sturen naar onze Functionaris voor gegevensbescherming (DPO@napoleongames.be) of een brief te richten ter attentie van DPO, Korte Keppestraat 23/6, 9320 Erembodegem.

Indien je meer informatie wenst te ontvangen of indien je niet akkoord gaat met het standpunt van NAPOLEONGAMES, dan kan je je richten aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op www.privacycommission.be. Daar kan je ook klachten indienen.

In sommige gevallen kan je ook je rechten rechtstreeks tegenover derde partijen uitoefenen. Dit is bijvoorbeeld het geval met betrekking tot de persoonsgegevens die worden bijgehouden in de databanken van de Belgische Kansspelcommissie (www.gamingcommission.be), zoals bijvoorbeeld de EPIS lijst.

Recht dat ik wil uitoefenen

Hoe

Wat dient de aanvraag te bevatten? 

Ik wil mijn persoonsgegevens INKIJKEN

-        Spelersaccount

Verstuur een aanvraag naar  privacy@napoleongames.be

Titel van de aanvraag: INKIJKEN

Inhoud: User ID  

Ik wil mijn persoonsgegevens CORRIGEREN

-        Spelersaccount

Verstuur een aanvraag naar  privacy@napoleongames.be

Titel van de aanvraag: CORRIGEREN

Inhoud: User ID

Ik wil mijn persoonsgegevens VERWIJDEREN

Verstuur een aanvraag naar  privacy@napoleongames.be

Titel van de aanvraag: VERWIJDEREN

Inhoud: User ID

Ik wil BEZWAAR aantekenen tegen het gebruik van mijn persoonsgegevens

Verstuur een aanvraag naar  privacy@napoleongames.be

Titel van de aanvraag:: BEZWAAR

Inhoud: User ID  

Activiteit waarvoor je wilt dat je persoonsgegevens niet (langer) gebruikt worden

Ik wil mijn persoonsgegevens OVERDRAGEN

Verstuur een aanvraag naar  privacy@napoleongames.be

Titel van de aanvraag: OVERDRAGEN

Inhoud: User ID  

Details van de derde partij naar waar je je persoonsgegevens wil laten overdragen

Waarom we je persoonsgegevens verwerken

De AVG laat NAPOLEONGAMES toe om je persoonsgegevens voor een aantal redenen te verwerken. Deze worden onderverdeeld in drie categorieën:

1.Wettelijke verplichtingen

NAPOLEONGAMES is gehouden om zich te conformeren met enkele wetten en regelgevingen dewelke de verwerking van je persoonsgegevens opleggen. Onderstaande kan je de belangrijkste terugvinden:

-Kansspel wetgeving

NAPOLEONGAMES wordt gehouden om de persoonlijke identificatie gegevens van al haar spelers te verzamelen en bij te houden. NAPOLEONGAMES is tevens verplicht deze over te dragen naar de Belgische Kansspelcommissie ().

-Anti-witwas wetgeving

Operatoren van kansspelen dienen alle middelen in te zetten om het witwassen van geld en financieren van terrorisme te voorkomen. In dat kader zal NAPOLEONGAMES zowel je persoonlijke/financiële identificatie gegevens en financiële transactionele gegevens  verifiëren en bewaren. NAPOLEONGAMES is gehouden om elke verdachte transactie te melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

2.Contractuele verplichtingen

Om klant te worden bij NAPOLEONGAMES dien je een spelersaccount te creëren en onze Algemene Voorwaarden te accepteren. Dit betekent dat je een contractuele relatie aangaat met NAPOLEONGAMES. Teneinde NAPOLEONGAMES toe laten haar verplichtingen uit te voeren, is het mogelijk dat je persoonlijke identificatie gegevens en transactionele gegevens gebruikt worden. Dit om onder andere te kunnen beantwoorden aan eventuele vragen (via onze klantendienst) of klachten die je ons zou stellen. Dit betekent dat je persoonsgegevens worden gedeeld met de interne departementen en de externe derde partijen die deze vragen en klachten mee helpen afhandelen.

We zullen je persoonsgegevens ook gebruiken om je dienstmededelingen betreffende onze diensten te sturen, zoals bijvoorbeeld een waarschuwing wanneer je een antwoord hebt ontvangen van onze klantendienst. Je kan de types dienstmededelingen die je mogelijks kan ontvangen, bekijken in je persoonlijke voorkeurpagina wanneer je inlogt op je spelersaccount.

3.Gerechtvaardigd belang

NAPOLEONGAMES draagt als commerciële onderneming volgende visie uit: 'een plaats innemen in de gereguleerde goksector en de onze merkwaarde te verhogen door onze spelers voorop te plaatsen binnen onze producten, diensten en de bedrijfscultuur.' Om dit te kunnen verwezenlijken heeft NAPOLEONGAMES een gerechtvaardigd belang om je persoonsgegevens te gebruiken. De impact op je privacy blijft daarbij te allen tijde in proportie met de belangen van onze onderneming. Onderstaande kan je een overzicht terugvinden van de categorieën van activiteiten waarvoor we je persoonsgegevens voor onze gerechtvaardigd belang gebruiken. Je kan je recht op bezwaar aantekenen, indien je niet akkoord gaat met het gebruik van je persoonsgegevens voor (een van) deze activiteiten.

-Verbetering van gebruikerservaring

Het is onze doelstelling om de gebruikerservaring van onze klanten te optimaliseren wanneer ze spelen bij NAPOLEONGAMES. Daartoe volgen we enkele variabelen op (bijvoorbeeld de manier waarop iemand door de website navigeert, welke daarbij de knelpunten zijn,?) en formuleren we op basis daarvan conclusies en maatregelen teneinde onze producten en diensten te kunnen optimaliseren.

-Onze diensten verbeteren

Operoepen naar onze klantendienst worden opgenomen en gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren.

We voeren geregeld enquêtes uit voor het bevragen van ervaringen met betrekking tot onze diensten. Deelname hieraan is niet verplicht. Indien je deelneemt, dan worden de verzamelde gegevens bewaard en gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren.

-Bestrijden van fraude en interne inbreuken

Persoonlijke identificatie gegevens en transactionele gegevens kunnen gebruikt worden voor het voorkomen, detecteren en onderzoeken van fraude. Het is in het belang van zowel NAPOLEONGAMES en haar klanten dat werkingsmiddelen beschermd worden tegen misbruik. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derde partijen die ons helpen bij het bestrijden van fraude.

4.Direct marketing[1]

Als onderdeel van het optimaliseren van je gebruikerservaring, zal NAPOLEONGAMES je voorzien van interessante informatie over ons producten en diensten via algemene en gepersonaliseerde nieuwsbrieven.

Teneinde dit te kunnen doen, zal NAPOLEONGAMES je persoonlijke identificatie gegevens, transactionele gegevens en cookies gebruiken.

Je zult deze nieuwsbrieven en aanbiedingen via verschillende kanalen ontvangen: email, sms, push-notificaties en telefoonoproepen.

Je kunt gemakkelijk afmelden (of opnieuw aanmelden) op het ontvangen van alle vormen van direct marketing op je persoonlijke voorkeurpagina wanneer je inlogt op je spelersaccount.

[1] Dit is een verwerkingsactiviteit die uitgeoefend wordt als gerechtvaardigd belang van NAPOLEONGAMES, maar voor dewelke de opt-outmogelijkheid gemakkelijk en ten alle tijde door de klant zelf kan worden uitgeoefend)

5.Toestemming

Het is mogelijk dat je een VIP-speler wordt bij NAPOLEONGAMES. Wanneer dit gebeurt, zal je de opportuniteit aangeboden worden om persoonlijke dienstverlening te ontvangen van één van onze accountmanagers (bijvoorbeeld uitnodigingen op events georganiseerd door NAPOLEONGAMES, persoonlijke opvolging). Persoonsgegevens die verzameld worden door onze accountmanagers worden opgeslagen in een spelersdossier, dewelke enkel toegankelijk is voor de accountmanagers binnen het VIP team van NAPOLEONGAMES. NAPOLEONGAMES zal je om toestemming vragen voor het gebruik van je persoonsgegevens door het VIP team.

Ontdek de Napoleon Sports & Casino app

Casino games, live casino en sportweddenschappen in één app! Download de app nu!
Napoleon Games Sports & Casino application on mobile phone
download on iPhone download on Android